BATEŠKO, T. Zpracování zvuku v BeagleBone AI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Sysel, Petr

Zadání závěrečné práce považuji za splněné, byly vytvořeny softwarové projekty umožňující předávat data mezi jádrem s architekturou ARM a DSP, a využívající jádro DSP jako koprocesor pro zpracování zvuku. Vytvořené implementace několika hudebních efektů bude možné využít jako šablony pro implementaci dalších algoritmů číslicového zpracování. Kladně hodnotím, že pro komunikaci s převodníky je využito standardní rozhraní ALSA, takže projekty je možné využít s libovolnou zvukovou kartou se standardními ovladači. Student po dobu řešení pracoval samostatně, reagoval na připomínky vedoucího a zapracovával je do výsledného řešení. I po formální stránce je práce zpracována na dobré úrovni. Kvalitu snižují jen některé přetékající obrázky (např. obr. 1.4, 3.1) nebo několik překlepů.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Student v rámci své diplomové práce vypracoval velmi zdařilý návod pro implementaci meziprocesorové komunikace mezi ARM a DSP jádry procesoru TI AM5729. Zároveň student vytvořil sadu ukázkových projektů/aplikací, realizující hudební efekty na DSP jádru procesoru AM5729. Student tímto v splnil zadání diplomové práce. Praktická realizace je na velmi dobré úrovni, lze ji využít jako vzor pro další aplikace. Po formální stránce je práce taktéž na velmi dobré úrovni, vytknout lze velikost některých obrázků a jejich formát.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 140799