KOCUM, F. Měření EKG pomocí textilních elektrod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupal, Miroslav

Student Filip Kocum zpracoval bakalářskou práci na téma měření EKG pomocí textilních elektrod. Práce je rozdělena do 5 kapitol. První dvě kapitoly se zabývají měřením EKG a druhy elektrod. Zde je nedostatečně zpracováno téma textilních elektrod na které je práce zaměřena. V kapitole 4 student popisuje nevhodnost měření pomocí elektrod na tričku, ale grafy prezentované v kapitole 4 a potom i 5 ukazují opak a možnost uchycení elektrod na tričko byla opuštěna příliš rychle. Návrh předzesilovače vychází z katalogového zapojení a je správně využil strmější filtr pro eliminaci nežádoucích artefaktů. Kladně hodnotím studentovu invenci při zpracování signálu, které je nad rámec zadání. Naopak postrádám kvalitativní posouzení signálu. Po formální stránce působí práce místy zmatečně. Student pravidelně konzultoval, ale ne vždy si nechal poradit. Práci hodnotím známkou C 78 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Vélim, Jan

Z textu závěrečné práce bakalářského studia je patrné, že student úspěšně navhrl, zrealizoval a funkčně ověřil zařízení pro měření EKG na lidském těle. Z formálního hlediska je text logicky rozčleněn do šesti kapitol, přesto zde mám několik výtek: - obsah textu je místy špatně čtivý (př. kap.1.2.5 první věta, kap. 2.3 druhý odstavec, kap. 4.2.1 první odstavec, aj.) - autorovy grafy nejsou všechny zcela slohově konzistentní, na druhou stranu je velmi praktické umístění figury s umístěním senzorů ke grafu. - chybí kapitola 4.1, - kapitola 5.1 má podkapitoly, ale už neexistuje kapitola 5.2 Kladně hodnotím práci s odbornou literaturou, která se odráží v pečlivě popsané teorii. Množství nastudované teorie však patrně dokázalo odvést studentovu pozornost od těžiště zadání z něhož bych čekal, že největší prostor v rámci práce bude věnován textilním elektrodám a jejich aplikaci. Chybí mi detailnější zmapování aktuální situace v oblasti textilních elektrod, následná snaha přinést v této oblasti něco nového a masivnější testování vícero vzorků. Například konstatování, že velikost elektrod je důležité pro měření lidí v pohybu, bez jakýchkoli důkazů je neuspokojivé. V závěru práce by se čtenář neměl dozvědět pouze informaci "nakonec jsem data porovnal", nýbrž by měl dostat stručné zhodnocení výsledků. I přes zmíněné nedostatky oceňuji, že student v rámci závěrečné práce dokázal použít komplexní znalosti a dovednosti počínaje analogovou technikou, přes vytváření SW až po praktickou realizaci PCB. Celkově práci hodnotím jako průměrnou, tj. 71 body ze sta.

Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 141504