JANOVSKÝ, J. Termické využití odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Bakalářská práce je věnována problematice termického využití odpadů. Úvod práce popisuje základní možnosti využití odpadů a poté jsou podrobněji popsány termické technologie. Na závěr práce jsou shrnutu základní legislativní rámce ovlivňující nakládání s odpadem. Práce je logicky členěná s jasnými závěry a naplňuje cíle uložené v zadání. Proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrnčířová, Michaela

Předkládaná práce pojednává o problematice termického zpracování odpadů. Autor popisuje způsoby nakládání s odpady se zaměřením na termické zpracování odpadů. Práce je dobře logicky členěna a informace o dané problematice jsou podány jasně a přehledně. Autor splnil vytyčené cíle v plném rozsahu. Práci doporučuji k obhajově a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Vlastní přínos a originalita B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70396