GOLUCHOVÁ, M. Místo ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorazdova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Zadaní diplomního projektu má poněkud akademický charakter, neboť předpokládá odstranění budovy Kanceláře ombudsmana na ulici Údolní v Brně. Stavba, která vznikla v letech 1984 – 1986 podle projektu architekta Václava Zemánka, byla navržena pro Okresní výbor KSČ Brno - venkov. Tento úkol se jeví jako obtížný i proto, že výsledná podoba práce je logicky konfrontována s dnešní formou zástavby. Studentka řešila nové možnosti návrhu městského prostoru a objemového a funkčního řešení zadané parcely v kontextu daného území, zejména ulice Údolní, prostoru Obilného trhu a parku pod Špilberkem. Studentka však rezignovala na podrobnější řešení uvolněné parcely a zaměřila se pouze na „dostavbu“ ulice Údolní. Předmětem návrhu jsou městské bytové domy s víceúčelovým parterem. Návrh je architektonicky zvládnutý. Nicméně otázka, zda v tak atraktivní poloze jako je čelní poloha oproti parku Obilný trh, je vhodné umisťovat sociální bydlení, nebyla uspokojivě zodpovězena. Podrobnost a technické řešení odpovídá požadavkům kladeným na diplomní projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala v průběhu celého studia poměrně vyrovnaně, avšak s mírnějším tempu. Tématem magisterského bloku byla inventura stavebních a rozvojových rezerv v brněnské městské památkové rezervaci a jejím bezprostředním okolí. V úvodních dvou semestrech byla práce na projektu rozdělena na analytickou část, která byla zpracována kolektivně a na urbanistické a architektonické návrhy vybraných lokalit, které byly řešeny formou ateliérového projektu. Ve třetím semestru studentka začala pracovat na urbanistickém a objemovém návrhu zvolené lokality, která pak ve čtvrtém semestru byla tématem diplomního projektu.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Práce má celkově průměrnou úroveň, bez zvláštních inspirativních hodnot.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Cílem práce je návrh zastavění volného prostoru po demolici budovy ombudsmana. Autorka vyplňuje proluku řadou nezávislých domů navazujících svým rytmem a měřítkem na okolní zástavbu. Ulici Údolní a jižní stranu parku tak uzavírá celkem klidnou zástavbou, která odpovídá charakteru místa.
Architektonické řešení B Architektonické řešení novostavby je kultivované, svým tvaroslovím a charakterem vyjadřuje svoji funkci.
Provozní řešení C Dispozice bytů jsou funkční, reagují na světové strany, nevyrovnaná je však velikost jednotlivých prostorů (stísněné obytné místnosti, velké ložnice). Navržené řešení dvorní plochy s vestavěným objektem restaurace je v rozporu se stísněným průchodem z ulice. Dispozice parkovacích garáží je neekonomická.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukce příčných nosných zdí s poměrně malými rozpony je překážkou k volnějšímu řešení dispozic.
Formální úroveň C Formální úroveň práce je průměrná, některé části plánu jsou málo čitelné.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 70672