ALBRECHTOVÁ, M. Podnikatelský záměr - založení fitbox centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Cílem diplomové práce bylo zpracovat podnikatelský plán pro vytvoření nového fitBox ctudia. Diplomantka provedla analýzu současného stavu firmy, na základě této analýzy vypracovala návrh řešení včetně ekonomického vyhodnocení jehož součásti je finanční plán, hodnocení rizik a další. Diplomová práce je cenným podkladem pro realizaci podnikatelského záměru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Navrátil, Jaroslav

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nového fitbox centra. Diplomantka prokázala teoretické znalosti které uplatnila v analytické části diplomové práce a vhodně aplikovala při návrhu řešení. Diplomová práce splňuje stanovené cíle podnikatelského záměru a je využitelná k praktickému použití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109757