NOVOTNÝ, S. Možnosti monitorování hazardního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student byl v průběhu vypracovávání bakalářské práce samostatný. Většinu připomínek vedoucího práce úspěšně zapracoval do předložené bakalářské práce. Nedostatek shledávám v seznamu použitých zdrojů, jehož formátování neodpovídá platné normě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blecha, Radim

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Splnění požadavků a cílů zadání B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29917