ZEMANOVÁ, S. Plochy s konstantní Gaussovou křivostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Doupovec, Miroslav

Předložená práce je věnována klasifikaci ploch s konstantní Gaussovou křivostí. Jedná se o relativně obtížné téma, které kromě dobrého zvládnutí základního kurzu z klasické diferenciální geometrie vyžadovalo nastudovat celou řadu dalších poznatků v cizojazyčné matematické literatuře. V kapitolách 3 a 5 je uveden přehledný popis ploch s konstantní Gaussovou křivostí, což představuje splnění prvních dvou cílů ze zadání práce. Tento přehled je vhodně doplněn příklady a obrázky příslušných ploch. Třetímu cíli práce (uvést některé souvislosti s neeuklidovskou geometrií) je věnována šestá kapitola práce. Závěrečná sedmá kapitola shrnuje dosažené výsledky a dává je do hlubších souvislostí. Práce je psána přehledně a má strukturu standardního matematického textu. Autorka zvládla poměrně náročnou problematiku a prokázala solidní schopnost práce s cizojazyčnou matematickou literaturou. Hlavní výsledky (Věta 3.1, Věta 3. 2 a Věta 5.11 ) jsou pak dobře interpretovány a ilustrovány vhodnými obrázky. Formální úprava práce je velmi dobrá a stanovené cíle považuji za splněné. Během zpracovávání bakalářské práce byla studentka samostatná a iniciativní a dobře se mi s ní spolupracovalo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kureš, Miroslav

Silvie Zemanová ve své práci přináší dobře srozumitelný a čtivý úvod do jednoho z témat klasické diferenciální geometrie, ploch s konstantní Gaussovou křivostí. Po připomenutí základních definic uvádí plochy s nulovou, kladnou i zápornou Gaussovou křivostí a názorně ilustruje tyto případy příklady. V závěru zmiňuje některé souvislosti s neeuklidovskou geometrií. Práce je napsaná velmi kultivovaně s minimem překlepů (např. opercí str- 20). Přestože práce nejde příliš do hloubky, kterou dané téma nesporně nabízí, může být užitečná jako úvodní (učební) text pro zájemce o problematiku. Konstatuji, že autorka splnila zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140421