SUCHOMELOVÁ, Z. Management zadluženosti vybraného kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Standardně zpracovaná diplomová práce. Oceňuji solidně provedenou analýzu hospodaření a zadluženosti kraje (kap. 3. a kap. 4.), naopak návrhová část (kap. 5.) je slabší. V každém případě ale menší nedostatky nesnižují celkovou kvalitu práce a její výsledky. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci "dobře" (C).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl diplomové práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Diplomatka zvolila postup řešení i metody adekvátní kvalifikační práci podobného typu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Schopnost vyvozovat závěry i interpretace výsledků je dobrá.
Praktická využitelnost výsledků D Některé z návrhů jsou spíše diskutabilní. Nicméně jejich zavedení do praxe není nereálné, záviselo by na rozhodnutí příslušné autority (krajského zastupiteĺstva).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti práce jsou velmi dobré.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Práce s informačními zdroji je dobrá.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mašková, Pavla

Cílem diplomové práce bylo doporučit návrhy vedoucí k efektivnějšímu řízení zadluženosti kraje. Ze zpracované analýzy vývoje rozpočtu kraje byla stanovena doporučení, která však celkovou zadluženost ovlivní jen z části. Pokud by tato problematika měla být řešena efektivně, znamenalo by to širší rozbor vlivů na zadluženost kraje. Nejen z hlediska přijatých úvěrů a využívaní a hospodaření s majetkem kraje. V rámci analýzy jednotlivých ukazatelů by bylo vhodné okomentovat vývoj i s ohledem na další vlivy, které se promítají jak do příjmů tak výdajů kraje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111739