HOCZ, J. BPSK vysílač pro 435 MHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbanec, Tomáš

Student si vybral návrh a realizaci BPSK vysílače pro pásmo 435MHz. Nejprve provedl průzkum dostupných integrovaných BPSK vysílačů a vybral jeden vhodný typ, dále k němu provedl výběr vhodného zesilovače pro splnění minimálního požadovaného výstupního výkonu a pro řízení vysílače si zvolil mikroprocesor. Po výběru součástek sestavil kompletní schéma zapojení a navrhnul desku plošných spojů, kde dostatečně zohlednil pokyny pro návrh vysokofrekvenčních obvodů. Po osazení DPS provedl oživení a vytvořil potřebný obslužný software pro obsluhu vysílače. Na závěr provedl základní měření parametrů a jejich vyhodnocení. Samotná práce je přehledná, ale mnohdy stručná, s některými pravopisnými a stylistickými prohřešky. Řešenou problematiku dostatečně popisuje. Student při řešení postupoval logicky, problematiku konzultoval, pouze v závěru při práci na obslužném software nebyla problematika konzultována a některá řešení jsou nepraktická, nebo nedotažená do konce (rychlost komunikace, délka preambule a zprávy, nastavení kmitočtu apod.).

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Šebesta, Jiří

Diplomová práce bakaláře Jana Hocze řeší komplexní problematiku technického návrhu malého BPSK vysílače pro UHF pásmo, čímž v sobě snoubí jak problematiku vf. techniky, tak i signálového zpracování a vývoje jednoduchého firmaware pro řídicí mikrokontrolér. V úvodní kapitole diplomant stručně definuje obsah práce. Na tuto kapitolu navazuje čistě teoretickou a velmi stručnou kapitolou "Digitální modulace" se základním exkurzem do metod modulace a demodulace BPSK signálu. Následuje kapitola "Návrh BPSK vysílače", kde je opět velmi stručně proveden výběr základních komponentů vysílače. Součástí je podkapitola "Realizace" s blokovým schématem a vybranými podproblémy. Ucelený postup s podrobnějším popisem, výpočty a rozborem kritických částí zcela chybí. Tedy až na rovnici 3.1, kde student vlastně alespoň něco z hardware sám navrhl, i když tento ochranný rezistor je zcela irelevantní (podle kat. listu je odběr ENABLE vstupu BGA6130 okolo 1 uA pro 3,3 V). De facto ostatní části modulačních a vf. obvodů jsou kompletně použity podle doporučení výrobců bez dalšího rozboru. To je pochopitelně velmi efektivní přístup, ale základní rozbor studentem by si tato doporučená zapojení zasloužila. Pro řízení zvolil mikrokontrolér nízkopříkonové řady STM32L0 a 32 pinovým pouzdrem, což je asi poněkud přehnané, 12 GPIO je zcela nevyužitých. Pro takto složené zapojení navrhl DPS a systém zkonstruoval. U koncového zesilovače neřešil konzistenci layoutu doporučeného výrobcem (obvody přizpůsobení) včetně efektivního odvodu ztrátového tepla z aktivního prvku zesilovače. Vlastní kód řídicí aplikace nevyužívá efektivně možnosti mikrokontroléru z hlediska módů s nízkým příkonem. UART periferie je neustále plně aktivní a v nekonečné smyčce se testuje příjem bytu. Využití přerušení a probouzení ze SLEEP módu by jistě výrazně snížilo "STANDBY" z téměř 6 mA do oblasti stovek A. Velmi pozoruhodná je v kódu statická kalibrační tabulka pro měření teploty aktivního prvku koncového stupně s více než 100 koeficienty, nepřepokládám, že to bude použitelné opakovaně, navíc je vložená do zdrojového souboru ovladače modulátoru. Rovněž kód pro parsování přijaté zprávy je velmi neefektivní. Celkově je projekt pro firmaware mikrokontroléru neuspořádaný. I přes výtky k řešení je vysílač včetně firmwaru funkční, parametry byly změřeny a publikovány, příliš však nekomentovány, občas není měření validní (přetížení mezifrekvence u VSA). Jako zcela zásadní nedostatek považuji absenci komplexnějšího rozboru s definici požadovaných parametrů (podle určení vysílače nebo norem pro takové vysílače). Pak lze jen obtížně hodnotit naměřené výsledky. V některých parametrech se výsledky na realizaci studentem mírně liší vzhledem k měření výrobcem na referenčním návrhu. Rozbor příčin je v závěru velmi zjednodušen. Poněkud chaotická je i příloha k práci, o významu některých souborů lze jen spekulovat, chybí vhodná forma obsahu přílohy, v textu práce je uvedena nekompletně. Výsledný navržený a realizovaný vysílač vyžaduje pro širší uplatnění další optimalizaci, a to jak na hardwaru, tak i firmwaru. Na druhou stranu je v základu funkční a splňuje základní kritéria podle zadání. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 141538