PŘÍBORSKÝ, V. Navrh vysokonapěťového zdroje pro elektrické namáhání izolačních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

Diplomant se ve své práci zabýval studiem účinků elektrického pole na vlastnosti dielektrických materiálů a návrhem vn zdroje napětí. Během řešení diplomové práce prokázal pan Příborský velkou míru samostatnosti. Z rozborů návrhů řešení jednotlivých dílčích kroků v podobě výběru transformátoru, principů regulace a zobrazovací techniky je patrná vyspělost a zkušenost autora práce. Bohužel však v některých oblastech zůstalo pouze u řešení v teoretické rovině a nebylo přeneseno do praktické realizace. Uvedená situace byla způsobena dvěma důvody. Panu Příborskému po ročním zpracování semestrálních projektů, předcházejících diplomové práci zhavarovala jeho činnost v externí firmě. Další časové zpoždění bylo následně způsobenou počáteční snahou teoreticky navržený transformátor nechat realizovat u dodavatelské firmy. Na základě obsahové stránky diplomové práce lze konstatovat, že z výše uvedených důvodů diplomant nesplnil zadání v plném rozsahu. Na praktické realizaci vn zdroje nebylo dosaženo plynule regulace a možnosti ovládaní přes počítač. Vzhledem k této situaci nebylo možné i praktické odzkoušení zdroje v dlouhodobém provozu při elektrickém namáhání izolačních materiálů. Po formální stránce zpracování textové i grafické podoby je diplomová práce na dobré úrovni s vyšším výskytem stylistických a typografických nedostatků. I přes všechny uvedené nedostatky, vzhledem k praktické zkušenosti diplomanta, teoretického zpracování návrhu vn zdroje a diskuzi jednotlivých variant řešení doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce E 11/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
56

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Hlavním cílem předložené diplomové práce byly návrh a realizace střídavého sinusového zdroje a následné ověření jeho funkce na praktickém příkladu. Diplomant Bc. Václav Příborský vytvořil závěrečnou práci v rozsahu 42 strany včetně seznamu použité literatury a přehledu symbolů a zkratek používaných v textu. Jednotlivé literární prameny jsou v seznamu řazeny nahodile, nemají abecední pořadí, ani jejich řazení neodpovídá postupnému uvádění v textu. Seznam symbolů vykazuje chyby v jednotkách některých veličin. Práce je rozčleněna do devíti kapitol a doplněna úvodem do problematiky. Kapitola 2 "Druhy namáhání" shrnuje stručně pouze základní informace o tepelném a elektrickém průrazu a částečných výbojů, přestože v souladu se zadáním diplomové práce měly být studovány jednotlivé druhy elektrického namáhání a modely popisující dobu života elektroizolačních materiálů. V kapitole 3 jsou shrnuty možné varianty a návrhy řešení vysokonapěťového zdroje, stejně jako jednotlivé fáze realizace vybraných částí zdroje. Tato část práce svědčí o dobré orientaci studenta v řešené problematice, bohužel z textu nevyplývá, v jaké fázi realizace byly práce ukončeny, resp. přerušeny. Přesto je tato část největším přínosem diplomové práce. Předložená práce je v částech, ve kterých bylo zadání splněno, sepsána poměrně výstižně a přehledně, s vnější úpravou některých částí, především obrázků, které ukazují způsoby řešení nebo schémata dílčích obvodů apod., na velmi dobré úrovni. Textová část vykazuje řadu nedostatků, které s největší pravděpodobností vyplývají z nedostatku času, jako např. - normě ČSN neodpovídající způsob zápisu rovnic a jednotek - termodynamická teplota je v textu označována dvěma různými symboly - překlepy a pravopisné chyby v textu. Požadavky zadání byly splněny pouze částečně. Předložená diplomová práce a její zpracování přesto splňují základní požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci, nutné pro doporučení práce k obhajobě. Realizovaný vn zdroj, pokud bude dokončen, usnadní zrychlené degradační zkoušky, realizované za účelem optimalizace návrhů a realizací elektroizolačních systémů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Odborná úroveň práce E 27/50
Navrhovaná známka
E
Body
52

Otázky

eVSKP id 31839