RUCKÁ, M. Integrovaný systém managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomantka se seznámila s procesy v organizaci a základě toho provedla výběr právních předpisů aplikovatelných z hlediska ochrany životního prostředí a BOZP. V dalším kroku vybrala konkrétní požadavky týkající se procesů v dané organizaci. Pracovala iniciativně, pravidelně konsultovala, prokázala schopnost samostatně se rozhodovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Teš, Vasilij

Předností posuzované diplomové práce je (přes skutečnost, že vychází ze známých údajů obsažených v technických normách pro činnosti integrovaného managementu) vysoký stupeň detailní aplikace povinností vztažených k vybraným produktům a proto má potřebnou praktickou hodnotu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29304