PELÁN, R. Vliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Vladimír

Předloženou diplomovou prací prokázal diplomant schopnost samostatně vyřešit zadaný inženýrský problém. Diplomant práci pravidleně konzultoval, připomínky zapracovával. V práci diplomant provedl řadu samostatných experimentálních měření, které analyzoval a vyhodnotil. Zajímavé jsou i zjištění dotazníkového šetření, které diplomant zrealizoval. Podle názoru vedoucího práce splňuje předložená diplomová práce požadavky na tento typ VŠKP, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomant vypracováním práce splnil zadané cíle co do rozsahu i obsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretickou částí práce si diplomant připravil dobrou základnu pro další kapitoly práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Některé metody řešení mohly být aplikovány s vyšší efektivitou, např. v případě měření spotřeby paliva.
Odborná úroveň diplomové práce B Celkově je práce na dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Výsledky práce lze využít jak při znalecké činnosti, tak i při činnosti pedagogické.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace jsou vesměs uváděny dle příslušné citační normy.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce má standardní formátování odpovídající typu práce.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bradáč, Albert

Předložená práce zejména rozsahem experimentální části, kdy postihuje prakticky všechny možné vlivy tlaku v pneumatikách na jízdní vlastnosti vozidla (brzdění, chování v zatáčce, při příčném přemístění, spotřeba paliva, dojezdová vzdálenost, hlučnost a vibrace), přesahuje obvyklé požadavky kladené na diplomovou práci jednoho autora. Zvolený přístup vypovídá o schopnosti studenta řešit zadaný problém z různých úhlů pohledu a výsledky práce doporučuji k dalšímu publikování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce, zejména pak její experimentální část, velmi komplexně postihuje problematiku vlivu tlaku v pneumatikách vozidla na jeho jízdní vlastnosti.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Dotazníkové šetření i provedené experimenty byly navrženy a realizovány zcela vhodně.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni.
Obtížnost a správnost řešení A Zejména experimentální čáast práce lze považovat za nadstandardní z hlediska obtížnosti řešení i rozsahu.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Výsledky jsou velmi dobře využitelné ve znalecké praxi i při vzdělávání nejen v rámci ÚSI, ale například také při výuce řidičů.
Odborná jazyková úroveň B V práci je možné nalézt několik chyb a nepřesných formulací.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Grafy z měření zpomalení a některé tabulky s výsledky měření by bylo vhodnější uvést v přílohách a v práci pouze ukázku s popisem a odkazem na přílohu. Následuje-li série grafů několik stran za sebou, je to na úkor přehlednosti práce.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91769