KOTULEK, M. Výškoměr pro RC modely letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokopec, Jan

Bakalářská práce se zabývala popisem a konstrukcí jednoduchého zařízení pro měření výšky RC modelu letadla založeného na měření barometrického tlaku. Student navrhl zařízení, připravil program pro zaznamenávání dat do paměti a uložení hodnot naměřeného tlaku do PC. Schéma zapojení uvedené v práci obsahuje několik chyb, které mají za následek i vlastní závěr práce, že zařízení nefunguje. Formální stránka práce je na nízké úrovni, působí neuspořádaným dojmem psaní na poslední chvíli. Student používá pouze převzaté obrázky z převážně cizojazyčných zdrojů s nízkou kvalitou (kromě schémat). Přehledové schéma zapojení je uvedeno jak v práci, tak v příloze. Nepochopitelným je vkládání částí zdrojových kódů jako obrázků do textu. Student nevyužíval konzultace, práci jsem viděl až po odevzdání. Vzhledem k tomu, že z práce je zřejmé, že zařízení není funkční, hodnotím práci jako nevyhovující, student by měl během prezentace prokázat, že konstrukce zařízení byla úspěšná.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Posudek oponenta

Štohanzl, Milan

Předložená bakalářská práce svým rozsahem a stylem neodpovídá standardům prací na EST. Práce má rozsah 30 stran, ale prvních pět stran nemělo být číslováno, tři strany obsahují obrázky a schémata, která mají být v přílohách a několik stran je nevyužitých. Práce je tedy ve skutečnosti na méně než dvaceti stranách, i přesto je členěna do podkapitol až čtvrté úrovně. V seznamu obrázků je uvedena i tabulka 2.1, tabulce 2.2 se již takové pozornosti nedostalo a není uvedena v žádném seznamu, navíc je popsána nestandardně vpravo. Většina obrázků v práci je převzata z anglicky psané dokumentace, aniž by byly upraveny do češtiny, také jejich kvalita je pro tisk nevhodná. Zdrojový kód programu je do práce vložen ve formě málo kvalitních obrázků. V práci se střídá několik typů písma i formátování. Závěr práce je označen římskou číslicí deset (X), přestože ostatní kapitoly jsou označeny arabskými číslicemi a je jich celkem pět. Použitá literatura je nedostatečná, v textu málo citovaná a její seznam není uveden dle normy. V textu práce chybí mezery před jednotkami, některé jednotky jsou v průběhu práce uváděny rozdílně. Celý text práce je napsán chaoticky, mnoho vět nedává smysl („pak po výpočtu bych dostanu tzv. letovou hladinu“). Co se týká vlastní práce, chybí hlubší teoretický rozbor problematiky a stanovení cílů popřípadě mezí pro realizované zařízení. V kapitole 2.1.1. autor píše: „Zvolil bych jako dostatečný „ultra low power“ mimo jiné i kvůli minimálnímu proudu a dostačující rychlosti.“ Toto tvrzení bez rozboru toho, s jakou četností a přesností mají být data získávána považuji jako bezcenné. Stejným způsobem je zvolena velikost EEPROM paměti a použitý mikrokontroler. V kapitole 2.1.2.2. autor používá zkratky MSB a LSB ve špatném kontextu. Stejně tak i píše, že registr XLSB rozšiřuje výsledek měření tlaku z 16 na 19 bitů, přestože výsledek měření je rozšířen jinými metodami zpracování signálu v čidle a zmíněný registr slouží pouze k rozšíření šířky datového slova. V kapitole 2.2. autor popisuje vlastnosti zvolené EEPROM paměti bez toho, aniž by uvedl její přesné označení. V kapitole 2.3. autor uvádí, že zvolil mikrokontroler ATmega 16 přestože napůl česky a napůl anglicky popisuje vlastnosti mikrokontroleru ATmega 168. O skutečném použití tohoto mikrokontroleru se může čtenář dozvědět pouze v příloze ze seznamu součástek a osazovacího schématu. Praktická část práce je nedostatečná. LED diody jsou zapojeny katodami na napájecí napětí. Zvolené napájecí napětí 5 V je nevhodné pro tlakové čidlo, a proto autor využívá výstupu 3,3 V z obvodu FT232RL. Toto řešení je nesmyslné, protože je obvod FT232RL připojen na napájení z USB sběrnice, a tak je na první pohled jasné, že napětí 3,3 V nebude během měření dostupné. Přímé propojení I2C sběrnice na 3,3 Voltové a 5 Voltové logice také není vhodné. USB konektor je na DPS umístěn tak, že je nemožné k němu připojit USB kabel. Popsaný zdrojový kód programu obsahuje několik chyb, několikrát se neshoduje s komentáři, které jsou z části psány v češtině a z části v angličtině. V závěru práce autor uvádí, že program do zařízení nenahrál a nevyzkoušel jeho funkčnost. Na základě těchto skutečností považuji práci za nedostatečnou a nedoporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
16

Otázky

eVSKP id 52245