DANOVIČ, M. Návrh na změnu systému řízení malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rosenberg, Jan

Jelikož práce měla být odevzdána v minulém akademickém roce, tak byl prostor na to, aby navržené řešení bylo zavedeno do praxe. Po ročním sledování se prokázalo, že navržené řešení je v praxi funkční a přínosné pro uvedenou společnost. Otázka: 1. V Greinerově modelu růstu jste identifikoval, že firma se nachází v první fázi. Jaké jsou možné scénáře dalšího vývoje firmy, pokud by navrhovanou ani jinou změnu neuskutečnila?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Balát, Marek

Autor vypracoval prácu s názvom „ Návrh na zmenu systému riadenia malej firmy“ čo je z môjho hľadiska zaujímavé a aktuálne téma nakoľko rozvoj firmy je pre budúcnosť fungovania dôležitý. Práca je vyhotovená v logickej štruktúre a má dobrú nadväznosť. Skladá sa zo 4 hlavných častí t. j. teoretická časť, analýza súčasného stavu, návrh zmeny systému a harmonogram zmeny spolu s ekonomickým zhodnotením. Sú splnené všetky body zadania práce (pokyny pre vypracovanie) i keď nie všetky na tak vysokej úrovni ako by mohli. Po obsahovej stránke je na chválitebnej úrovni, nakoľko autor zhodnotil situáciu navrhol jedno z riešení problému a po dohode s konateľom aj zmenu zaviedli. Problémom bolo nevyužitie všetkých možností firmy, nedostatok času pre rozvoj a veľké zaťaženie samotného majiteľa (konateľa) firmy. Náročnosť témy je z môjho uhľa pohľadu tou strednou. Rozsah práce spĺňa podmienky pre odovzdanie. Typografická stránka práce pokulháva no je dostatočná. V práci sa nachádzajú ako gramatické tak aj štylistické chyby avšak práca je aj cez tieto nedostatky zrozumiteľná. Použité zdroje v práci sú relevantné a citácie v rámci normy. V konečnom zhrnutí môžem prácu prehlásiť za kvalitnú, nakoľko cieľ, ktorý si autor zadal na začiatku práce bol aj splnený. Práca je nie len teoretizovaním, ale najmä praktickým podkladom a doložením o funkčnosti návrhu práce. Prácu hodnotím výslednou známkou „veľmi dobre.“

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 74034