ZIMČÍK, V. Balancér pro Li-ion akumulátorovou baterii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Huták, Petr

Cílem diplomové práce byla realizace balančních obvodů pro Li-Ion baterii. Původní návrh počítal s využitím speciálních jednoúčelových obvodů. Bohužel při realizaci došlo k destrukci obvodu a nešlo ho v rozumném termínu sehnat. Proto bylo zvoleno náhradní řešení založené na modulu arduino. V první části práce je provedena rešerše používaných balančních obvodů. Tato část je poměrně dobře zpracována, což se nedá říci o další části popisující uvažované a realizované zapojení balancéru. Popis je poměrně chaotický, některé věty nedávají příliš technický smysl a celkově jazyková úroveň je slabá. Je věnována zbytečně velká pozornost nedůležitým detailům na úkor podstatnějších záležitostí – např. zvolená strategie balancování. Nicméně student přistupoval k práci aktivně a v rámci možností zadání splnil.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Diplomant se ve své práci zabývá návrhem a realizací balančního obvodu pro Li-Ion baterii složenou z osmi sériově zapojených článků. V první části práce, od strany 6 od strany 31, se autor zabývá literární rešerší na téma vlastnosti Li-Ion baterií a možnosti jejich balancování, a to ať už teoreticky, tak i za použití běžně dostupných integrovaných obvodů. Co se této části práce musí vytknout je to, že se zde vyskytuje řada nepřesností a mylných tvrzení, které by bylo vhodné dále rozvést, resp. lépe okomentovat. Např.: tvrzení na str. 17 „Rychlost balancování je pouze 1/n a je potřeba pro n – článkovou soustavu n spínacích prvků a jeden kondenzátor.“, nebo nevhodný předklad na str. 31 „Další filtrování může být potřebné pro hlučné prostředí.“. V druhé časti práce, od strany 32 do strany 48, se autor zabývá praktickým návrhem, realizací a ověřením vyrobeného pasivního odporového balančního obvodu. Hlavním nedostatkem této části práce je samotné ověření funkčnosti realizovaného vzorku balančního obvodu. Autor provedl pouze ověření, že daný obvod je schopen dorovnat napětí jednotlivých článků se stanovenou přesností v daném čase. Vůbec zde ale není diskutováno chování balancovacího obvodu při vybíjení, resp. při nabíjení, tedy za běžného provozu 8S baterie. Vezmeme-li tedy v potaz, že diplomant na zpracování tématu měl tři semestry, je předložená diplomová práce po technické stránce na velmi nízké úrovni. A autorovo zdůvodnění, viz např. str. 32 „Návrh byl ovlivněn současným nedostatkem integrovaných obvodů“, je neopodstatněné. Protože v takovém případě se diplomant mohl více věnovat např. teoretickému simulování principů balancování a jejich řízení uvedených v kapitole 2, nebo naprogramováním vlastních balančního řízení podle obvodů uvedených v kapitole 3. Po stránce formální se v práci vyskytuje celá řada překlepů, autor v textu neuvádí odkazy na většinu uvedených obrázků, autor častokrát píše u čísel desetinné tečky místo desetinných čárek a v neposlední řadě samotná grafické úprava práce není nejlepší, viz např. str. 9, 33, 38 atd. Zadání diplomové práce bylo splněno, a i přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 142798