LOUCKÝ, T. Vyhodnocení měření vibrací na jednomotorovém letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Kšica, Filip

Předkládaná práce se zabývá vyhodnocením měření vibrací, které proběhlo v rámci probíhajících projektů na jednomotorovém letounu Cessna 172. Hlavním cílem bylo sjednotit záznamy z jednotlivých kanálů, tj. akcelerometrů, MFC senzorů, GPS, výšky a tlaku, a vyhodnotit jejich závislost na jednotlivých fázích letu. První část práce je věnována shrnutí aktuálních obecných přístupů pro měření a zpracování záznamů vibrací po potřeby vibrodiagnostiky, rovněž základní statistické metody pro vyhodnocení závislosti. Očekával bych zde užší zaměření na aktuálně používané přístupy měření a vyhodnocení vibrací leteckých konstrukcí. Vlastní příprava a zpracování dat proběhlo v adekvátním rozsahu, avšak zhodnocení statistických parametrů je poměrně strohé. Statistická závislost byla provedena pomocí korelační analýzy v časové a frekvenční oblasti, v časově-frekvenční oblasti byly závislosti vyhodnoceny pouze vizuálně. V práci jsou uvedeny tabulky s korelačními koeficienty pro vybrané parametry, avšak s ohledem na provoz letadla mi chybí detailnější zhodnocení nalezených závislostí. Pro potřeby vyhodnocení namáhání konstrukce by bylo vhodné přepočítat odezvu z MFC senzorů na aktuální přetvoření, které lépe reflektuje zatížení nosných prvků. Rovněž chybí zhodnocení využitelnosti jednotlivých typů senzorů pro monitorování provozních vlastností. Všechny body zadání byly v adekvátním rozsahu splněny, student prokázal znalosti v oblasti zpracování a vyhodnocení signálů. Student po celou dobu řešení pracoval samostatně, někdy však na úkor konzultací, což mělo za následek, že se spoustou výsledků a závěrů seznámil vedoucího až těsně před odevzdáním. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni, vytkl bych především špatnou kvalitu některých vložených obrázků, rozsypanou tabulku 4 a několik nevhodně citovaných zdrojů. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením C – dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Bakalářská práce vyhodnocuje měření zrychlení a přetvoření částí konstrukce jednomotorového letounu během testovacího letu. Jedním z cílů práce byl úvod do problematiky vibrodiagnostiky malých letadel a tato kapitola není moc zdařilá. Je omezená pouze na popis vibrací a typy senzorů. U rozdělení typů senzorů vibrací bych měl několik formálních výtek z pohledu fyzikálních principů a i názvosloví, např. indukční spínač nebo laserový měřič nebo zařazení pieozokompozitu jako senzoru zrychlení. Hlavní náplň práce je ve zpracování dat. Vytknul bych nedostatečný popis experimentu a umístění senzorů. Poskytnuté data naměřené během letu student pečlivě zpracoval a statisticky vyhodnotil. Ale například výsledky v tabulce 4 nejsou srozumitelné. Očekával bych jasnější závěry, jestli je korelace mezi jednotlivými senzory pro dané fáze letu. Práce je logicky uspořádaná a z pohledu grafické a stylistické úpravy na velmi dobré úrovni. Student prokázal schopnost pracovat s daty a statisticky je vyhodnotil a vizualizovat výsledky. Z tohoto pohledu byly cíle práce splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 149650