DAĎA, P. Simulace RF přenosového kanálu pro DVB-T v prostředí MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štukavec, Radim

Student měl k práci aktivní přístup, pravidelně využíval konzultací a samostudia odborné literatury. Pronikl do hloubky řešené problematiky a sestavil aplikaci v prostředí Matlab dle zadání, která umožňuje řadu uživatelských nastavení simulací. Provedl řadu experimentů za účelem nalezení optimálního vnitřního nastavení simulátoru, pro zajištění jeho spolehlivosti a zredukování času potřebného k výpočtu. Celkově je práce na velmi vysoké úrovni jak po odborné, tak po formální stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Předložená diplomová práce se zabývá modelováním vlastností digitálních modulačních metod pro oblast digitálního televizního vysílání podle standardu DVB-T. Práce má dostatečný rozsah 63 stran, včetně příloh. Grafická a formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují logicky. Oceňuji, že diplomant při vypracování postupoval podle specifikace modulátoru OFDM podle normy pro DVB-T, kde je popsán i způsob modulace TPS a pilotních nosných v konstelačním diagramu. Předložený program pro Matlab je zcela funkční a představuje výbornou výukovou pomůcku pro oblast digitální televizní techniky a vizualizaci vlivu parametrů modulátoru a standardních přenosových kanálů bez Dopplerova posuvu na příjem signálu DVB-T v přeloženém pásmu. Zadání práce považuji za splněné a práci hodnotím výslednou známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 21908