HRADEC, M. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Po počátečním hledání si Miloš Hradec vypracoval celkem jednoduchý koncept, na kterém dále intenzivně pracoval a který se snažil neustále vylepšovat a drobnými úpravami zdokonalovat. Díky tomu mu sice pak trochu scházel čas na dotažení projektu, ale naštěstí se to na výsledku nijak fatálně neprojevilo. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Bambuchová, Jarmila

Doplnění městského bloku skupinou “věží” působí v zákresu z ulice přesvědčívě. Otázkou zůstává, zda sousední objekt vykazuje takové kvality, aby bylo jeho tvarosloví inspirací pro nový návrh. Detailní řešení návrhu po provozní stránce vykazuje drobné nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - dynamicky pracuje s parcelou i napojením na blok, nejvyšší věž bude stínit hmotě u řeky, objekt respektuje nároží sousedního domu (okno) - v situaci chybí severka
Architektonické řešení B - koncept studentského bydlení “buňka “ - tvaroslovím se odkazuje (dle zprávy záměrně) na sousední hotel - hmoty působí přesvědčivě z ulice, z vnitrobloku nepřesvědčivě (nereálný úhel pohledu?) - velkorysé atrium s vodními prvky
Provozní řešení D - kavárně chybí zázemí mimo kuchyň, vstupy do studentského bydlení působí poddimenzovaně, zcela chybí řešení recepce a odpadového hospodářství kolejí -velkorysé společné prostory obytných buněk - atrium je přístupné pouze (?!) pro obyvatele 2.np
Technicko konstrukční řešení B - v konstrukčním schématu chybí ztužující prvky - řez kde nejsou střechy s vodní plochou a zahradami
Formální úroveň B - předložená dokumentace jasně dokumentuje záměr autora, některé přílohy jeví známky problémů s časem při dokončování -v půdorysech nejsou okna v pokojích studentů
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 39708