SOUČEK, V. Model elektronického obchodu B2C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Práce je aktuální v oblasti frekventovaného segmentu B2C a bude pro budoucí praxi užitečná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák,, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 38277