ŠMARDA, V. Problematika svařování korozivzdorné oceli 1.4541 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Diplomová práce Bc. Vladimíra Šmardy je zaměřena na svařování při výměně závitového připojení z austenitické oceli použité u horní části parogenerátoru v JE Dukovany. V úvodu je výběr vhodné metody opravy svařováním a rozbor progresivní metody TIG s použitím horkého drátu a orbitálního svařování potrubních dílů. V experimentu navrženém a zpracovaném Bc. Šmardou je ověřována možnost využití ručního svařování v případě kolize strojního orbitálního svařování. Svarový spoj je po svařování vzorku ověřen NDT a destruktivními zkouškami. Závěr DP je věnován procesu kvalifikace spoje s vyhotovením WPQR. DP je psána technicky správným jazykem, s podporou dostatečné obrázkové dokumentace a v souladu s požadavky fakulty. Bc. Vladimír Šmarda využíval možností konzultací a technické podpory vedoucího i konzultací ve firmě JE Dukovany. DP navrhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sigmund, Marian

Předložená práce s názvem "Problematika svařování korozivzdorné oceli 1.4541" jejíž název ne zcela jednoznačně vystihuje zajímavou problematiku svařování na konkrétním jaderném zařízení v podmínkách jaderné elektrárny. Po podrobnějším prostudování diplomové práce jsou však cíle a ověření daného postupu opravy svařováním s danými požadavky kvality jasné a byly plně splněné. Práce je rozdělena do čtyř kapitol a závěru. V úvodu práce je stručně popsán rozbor zadání a následuje literární rešerše jednotlivých metod svařování a svařitelnosti korozivzdorných ocelí, včetně posouzení parametrů svařování a jejich vlivu na jakost svarových spojů. V této kapitole postrádám zmínku o stabilizovaných nerezích a jejich vlivu na následnou povrchovou úpravu svarových spojů. V experimentální části práce autor popisuje stávající postup opravy ručním svařováním a nově navrhovaný optimalizovaný postup opravy s mechanizovaným podáváním svařovacího drátu. Následuje odzkoušení a provedení svařování s mechanizovaným podáváním drátu na vzorcích a rovněž detailní a kompletní vyhodnocení svarového spoje pomocí nedestruktivních a destruktivních zkoušek. To vše podle striktních a v plném rozsahu podrobných předpisů a podmínek zkoušení jaderných zařízení. Vše podstatné autor shrnul v závěru. K práci jako celku mám pouze drobné připomínky a to spíše formálního charakteru jako například: „ M23C6 mají být indexy, str. 21 překlep do výpočtu (Nb-5,5), úplné znění normy je ČSN EN ISO 9001, mezery mezi slovy v tabulkách ČSN EN, grafy obr. 20, 22, 23 chybí počátky a jednotky veličin, spolu s nekvalitními rozostřenými obrázky (horší kvalita obrázků např. zařízení SPX obr. 26), kde jsou detaily zařízení a rozměry (kóty), pro zobrazení detailů podstatné atd., máme Závěr a ne Závěry a Úvod a Závěr se nečíslují počtem stran“. To vše bohužel zhoršuje kvalitu po odborné i praktické stránce velmi zajímavé a kvalitní diplomové práce. Jinak se mi práce jako celek líbí a doporučuju ji k obhajobě. S povděkem vítám, jako u mě obvykle zvykem, další použitelnou praktickou aplikaci moderní technologie svařování v dosti svázaném systému svařování jaderných zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140060