PEČEŇA, V. Vizualizace komunikačních tras v energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Franek, Lešek

Student měl vytvořit aplikaci pro zobrazení zařízení sítě Smart Grid v mapách doplněné o komunikační trasy a informace o kvalitě spojení. Pro tvorbu aplikace byl použit Qt Framework, se kterým student neměl zkušenosti a musel se s ním seznámit. V prvním semestru se student seznamoval s novým vývojovým prostředím a nalezl velmi dobrý widget, který bylo možné využít pro zobrazení mapových podkladů z různých zdrojů. Vše pravidelně konzultoval s vedoucím. V druhém semestru se student seznámil s datovým modelem pro uchovávání informací a zařízeních sítě Smart Grid, který je poměrně rozsáhlý a složitý. Do výsledné databáze importoval údaje o poloze jednotlivých zařízení, ke kterým doplnil chybějící údaje o GPS poloze nebo adrese pomocí Google API. Dále importoval údaje o kvalitě spojení, které byly ve formě počtu úspěšných a neúspěšných paketů, tyto údaje musel převést na kvalitativní ukazatele zobrazované v mapách. Někdy měl student problém pracovat samostatně a potřeboval pomoc vedoucího. Díky pravidelným konzultacím se však problémy podařilo vyřešit. Nesplnění všech cílů práce je způsobeno tím, že se student práci nevěnoval tolik času, kolik by bylo potřeba. Určité problémy způsobilo i pozdější dodání dat od partnerů, ale nic nebránilo studentovi použít do té doby vymyšlená data, na kterých mohl aplikaci vyvíjet. Pro splnění všech cílů chybí v aplikaci možnost filtrování zařízení podle určitých kritérií. Vše je na to ovšem připraveno a zbývá pouze dodělat grafické rozhraní pro filtrování. Písemná zpráva postrádá většinu práce, kterou student provedl v druhém semestru. Je potřeba ocenit studentovo estetické cítění pro tvorbu grafického rozhraní. Jako vedoucí hodnotím především pracovní úsilí studenta a navrhuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Šťastný, Ladislav

Cieľom bakalárskej práce bola tvorba SW pre vizualizáciu komunikačných trás v energetike. Práca je dobre logicky členená, v úvode je popísaná Smart Grid a jej komponenty, nasleduje rozbor problému a vytýčenie požiadaviek na aplikáciu. Pri realizácií bolo použité Qt s mapovým wigetom QMapControl, ktorý podporuje viacerých mapových poskytovateľov a práca porovnáva ich vlastnosti. Výsledná aplikácia má príjemne užívateľské prostredie, avšak chýba jej možnosť filtrovania zobrazovaných dát, čím bola občas neprehľadná. Po formálnej stránke je práca na dobrej úrovni, ale celkovo pôsobí dosť stroho. Chýba popis spôsobu ukladania dát a ich importu. Taktiež by som privítal malý rozbor možností zobrazenia do mapy, vzhľadom na efektivitu a prehľadnosť zobrazenia aj v sídliskách alebo panelových domoch . Odporúčam k obhajobe a navrhujem hodnotenie 65/D.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 66072