KUBÁNKOVÁ, B. Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Studentka Barbora Kubánková během celého magisterského stupně pracovala na ateliérových zadáních velmi poctivě a svou diplomovou prací a přístupem k jejímu zpracování to jen potvrdila. Je schopna analyzovat zadané úkoly, hledat si svůj vlastní koncept a dotahovat své nápady do jasných a promyšlených architektonických návrhů. To vše ji předurčuje k dobrému uplatnění v našem oboru, až se rozhodne k samostatné dráze architekty, nebo bude součástí jakéhokoli tvůrčího týmu. Ostatně schopnost komunikace a spolupráce si u ní cením, stejně jako samostatného uvažování a rozhodování. Spolupráci s ní na diplomovém projektu i na předchozích ateliérových pracích si velmi cením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka brala studium na naší fakultě velmi poctivě a její přístup k němu jsem jako pedagog ocenil.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Czafík,, Michal

Autorka diplomovej práce Barbora Kubánková navrhovala obytný komplex v meste Kopřivnica. Autorkin urbanistický návrh je racionálnym vyústením analýz in situ, vychádzajúci z pôvodnej zástavby medzi panelovými bytovými domami a zástavbou rodinných domov. Architektonický návrh bodových bytových domov jednoznačne obohacuje pôvodné prostredie o dnes preferovaný spôsob tvorby verejných komunitných priestorov. Architektonické riešenie obytného súboru šiestich bytových domov je jednoznačné, budovy majú svoj parter, telo stavby i strechu využívanú na komunitné účely. Takto stvárnená strešná krajina je obohatením i pre pôvodných obyvateľov žijúcich v panelových domov. Dispozično - prevádzkové riešenie, je logické, avšak niektoré dispozície bytov sú plošne veľkorysé, preto je na mieste otázka, pre aké sociálne skupiny sú byty určené. Autorka portfóliom jednoznačne preukazuje schopnosť realizovať svoju profesiu adekvátnym spôsobom. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A91.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 125560