FEICHTINGER, L. Přeložka silnice II/150 Domaželice - Bystřice p. Hostýnem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Smítal, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 75867