ŠTĚPÁNKOVÁ, K. Podnikatelský záměr na založení developerské společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná s o kvalitní diplomovou práci využitelnou v praxi. Zadání DP bylo splněno bezezbytku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Jedná se o velmi kvalitní nadstandardní návrhovou část DP.
Přínos a praktické využití návrhu A Návrhy jsou plně využitelné v developerské praxi.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Studentka pracovala velmi samostatně a řídila se pokyny vedoucího diplomové práce.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Seznam titulů literatury přesahuje požadavky na DP. práce s literaturou je příkladná.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální a grafická stránka DP je bez připomínek.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle DP byly splněny beze zbytku.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B V teoretické části by bylo dobré uvést základy řízení developerských projektů.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část je kvalitní. Relevance mezi analytickou a syntetickou částí je dostatečná.
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Koller, Ivan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 20300