KLÍMOVÁ, L. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Michalíková, Eva

Práce se zabývá odhadem parametrů funkcí pro vyrovnání časových řad daného podniku a interpretací vypočtených charakteristik těchto časových řad. V praktické části nejsou některé zvolené regresní funkce pro daná data příliš vhodné, budoucí prognózy budou zřejmě dosahovat nereálných hodnot. Práce vykazuje větší množství formálních nedostatků (ve vzorcích, v interpunkci, chybné zápisy ve vzorcích, gramatické chyby, chybějící označení odhadů atd.) Doplňující otázky: 1. Co znamená, že odhad vypočtený pomocí metody nejmenších čtverců je nejlepší? 2. Nakolik je zvolená funkce pro vyrovnání ukazatele rentability celkového kapitálu vhodná, pokud je odpovídající index determinace roven číslu 0,1385?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Antoš, Marek

Ve své diplomové práci se autorka zabývá analýzou ekonomických dat s využitím statických metod. Práce je rozdělena do dvou oddílů - Teoretická část a Praktická část. V teoretické části autor popisuje teoretické základy analýzy ekonomických dat s využitím statistických metod, v praktické části pak realizuje analýzu ekonomických dat konkrétního podniku pomocí prostředků uvedených v části teoretické. Při zpracovávání své práce prokázala autorka práce odpovídající teoretické znalosti a dokázal je aplikovat na řešení konkrétního zadání. Jazyková úroveň, slohové i grafické zpracování je na dobré úrovni. Totéž platí i pro logickou stavbu práce. Aplikace zvolených metod jsou v souladu s náročností práce na teoretické a praktické znalosti. Z pozice praktika mohu konstatovat, že diplomová práce byla zpracována tak, že by mohla mít přínos pro vybraný podnik ve strategickém plánování, ukázat managementu společnosti předpokládaný vývoj ekonomických ukazatelů a možná rizika do budoucna. K práci nemám závažné výhrady, mohla by však být více komplexní a obsahovat hodnocení jednotlivých ukazatelů v jejich vzájemné souvislosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 86794