STANĚK, K. Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastný, Jiří

Stanovené zadání i cíle této diplomové práce byly kvalitně splněny, autor prokázal fundovaný přehled v dané aplikační oblasti i úspěšné zvládnutí prostředků pro implementaci navrženého řešení. Výsledkem práce je originální návrh a implementace systému pro testování automatických obchodních systémů včetně prediktivního modulu na bázi rekurentní neuronové sítě v prostředí MATLAB s využitím Financial toolboxu. Práce je přínosem pro aplikace i výzkum v oblasti testování a analýzy automatických obchodních systémů .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trenz, Oldřich

Diplomová práce Bc. Kamila Staňka se zabývá tvorbou softwarové aplikace pro rychlou analýzu a optimalizaci parametrů na základě reálných dat z obchodování s měnovými páry, která rovněž zahrnuje prediktivní systém vývoje cen. Na základě konkrétní obchodní zakázky a analýzy automatických obchodních systémů (AOS) byla vytvořena vlastní funkční aplikace v programu MATLAB a Financial toolboxu pro testování obchodních dat s optimalizací parametrů a s využitím predikce cenových pohybů, řešené neuronovou sítí LSTM. Vytvořená aplikace splňuje stanovené vstupní požadavky, zejména na rychlost analýzy při testování, která je významně vyšší než u známého testovacího systému MT4. Po formální stránce lze práci vytknout pouze některé drobné mluvnické nepřesnosti a chyby, vzniklé překlepy (např. "Nejvišší hodnota" v kap. 7, nebo "zamřenou" v Závěru). Předložená diplomová práce Bc. Kamila Staňka je plně vyčerpávající vzhledem k určenému zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117301