HÁJKA, J. Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání bakalářské práce "Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty" vycházelo z potřeb laboratorní výuky i výzkumně vývojových prací z oblasti spolehlivosti pájených spojů na ústavu. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se pravidelně účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Student prostudoval širokou škálu odborné literatury , jak je zřejmé z teoretické části práce. Student modifikoval pracoviště na měření pevnosti pájenách spojů a na vylepšeném pracovišti provedl rozsáhlá měření bezolovnatých pájených spojů, zejména nízkoteplotních slitin s bismutem. Student byl samostatný při řešení bakalářské práce a prokázal vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Práce je zpracována přehledně a formálně správně. Literatura byla během řešení používána. Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu a v mnohých směrech překročeno. Výstupy a poznatky z bakalářské práce budou zpracovány a modifikované pracovistě pro sledování pevnosti montážních spojů bude využíváno i při řešení laboratorních uloh v magisterském studiu.. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Zatloukal, Miroslav

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou pájení elektronických součástek do plošných spojů. Používání bezolovnatých pájek, s vyšší teplotou tavení, znamená i zvýšené riziko vzniku poruch. Proto výzkum, sledující náhradu klasických bezolovnatých systémů pájkami s nižší teplotou tavení, může přinést zvýšení spolehlivosti pájecího procesu. Pan Jan Hájka se ve své práci zabýval použitím nízkoteplotních past s obsahem bizmutu (Bi) a to se zaměřením na mechanické vlastnosti pájených spojů. V teoretické části popsal metodiku testování mechanických vlastností zapájených součástek. K vlastnímu obsahu této části nemám zásadní připomínky, ale horší je to s formální stránkou. Nedostatkem jsou příliš složitá souvětí a z toho vyplývající oddělení vložených vět. Práce se potom stává méně přehlednou. Složitost vyjadřování znamená i přehlédnutí pravopisných nedostatků a částečně i netechnické terminologie. V praktické části student popisuje přípravu vzorků a postup při provádění mechanických testů. Výsledky jsou shrnuty v grafech a následně v tabulkách. Výsledky jsou zpracovány celkem přehledně s následným komentářem. Kladem práce je provedení, časově náročných, testů. Poněkud složitější je interpretace výsledků několikrát přepajovaných testovacích vzorků. Před opětovným nanesením pájecí pasty je omytí jen v izopropylalkoholu málo účinné pro odstranění zbytků předchozího procesu. Dále hodnoty průměrů v tabulkách jsou významně ovlivněny hraničními hodnotami, lépe by bylo škrtnout nejvyšší a nejnižší hodnotu a potom vypočítat průměr. V souhrnu lze konstatovat, že student splnil zadání bakalářské práce, naměřené výsledky mohou významně přispět k budoucím aplikacím nízkotavitelných pájek. Doporučuji přijetí práce k obhajobě

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 142332