ŽAROSKÝ, Z. Financování bydlení v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Diplomat v práci porovnává výhodnosti jednotlivých produktů stavebních spořitelem a hypotéčních bank pro různé modelové situace. Nový pohled, který by byl zajímavý pro finanční poradce však nepřináší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

Kellnerová, Jana

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 10987