URBÁNEK, M. Návrh technologie výroby pro zvolenou rotační součást [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Sliwková, Petra

Bakalářská práce se zabývá návrhem rotační součásti, zpracováním potřebné výrobní dokumentace včetně volby nástrojů a měřidel. Konzultace probíhaly e-mailem a online přes MS Teams. Student na domluvené konzultace docházel a velmi dobře se s ním spolupracovalo. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal také z literárních i z elektronických zdrojů. Práce je přehledná a srozumitelná. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Technicky velmi zdařilá bakalářská práce. Autor se věnuje návrhu technologie výroby rotační součásti. Celá práce je postavena spíše prakticky, teorie jen doplňuje praktickou část. Na základě výkresové dokumentace autor vytvořil 3D model i s detailním postupem konstrukce v softwaru Solid Works. Následuje návrh a výpočty polotovaru. Autor řeší dvě varianty polotovaru - přířez z kruhové tyče a výkovek. Jsou zde provedeny výpočty na spotřebu materiálu, je vypočítána cena za 1 kus i využití materiálu. Dále autor v tabulkách přehledně shrnul použité nástroje i měřidla. Samostatná kapitola je věnována zpracování technologického postupu pro operace soustružení, frézování, vrtání, ruční odstranění ostřin, kontroly rozměrů na pracovišti i na pracovišti odboru technické kontroly určenému k 3D měření součástí. Další kapitola je věnována ISO programování CNC soustruhů. Autor popisuje v teoretické rovině skladbu programu, jednotlivé cykly, podprogramy, jsou zde v tabulkách přehledně vypsány seznamy připravných funkcí, pomocných funkcí i adres. Následují konkrétní programy pro operace soustružení zvolené součástky s vysvětlením jednotlivých bloků programu. V samotném závěru pak autor diskutuje nad zvolenými nástroji a zmiňuje případnou možnost použití jiných nástrojů. Práce je napsána přehledně a srozumitelně, celkově výborný dojem z práce kazí jen grafické a pravopisné chyby. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132437