KOVÁČ, R. Tvorba aplikací pro Android ve vývojovém prostředí Eclipse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Roupec, Jan

Účelem práce bylo seznámit se s vývojem aplikací pro OS Android ve vývojovém prostředí Eclipse a problematiku zpracovat způsobem využitelným při výuce softwarových technologií. Uvažuje se rovněž o umístění vytvořené ukázkové aplikace včetně tutorialu na novém www portálu ÚAI s cílem zviditelnit ústav u veřejnosti, zejména u studentů středních škol. Autor osvědčil solidní teoretické znalosti a schopnost orientovat se v nových technologiích. Prokázal, že poznatky je schopen samostatně aplikovat při řešení praktických úloh. Cíle práce, tedy prozkoumání zadané technologie a vytvoření použitelné ukázkové aplikace, byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Heriban, Pavel

Práce přináší stručný uvod do tvorby aplikací pro operační systém Android. V první kapitole je uvedena historie a popis OS Android. Závěr kapitoly obsahuje zmínku o jiných operačních systémech používaných na přenosných zařízeních. Druhá kapitola obsahuje výčet a popis vývojových prostředí pro tvorbu aplikací pro OS Android. Poslední kapitola popisuje vlastní návrh aplikace. Nejdříve byl proveden výběr vhodných vývojových a ladících prostředku. Následně jsou zmíněny základní pojmy, které s aplikacemi pro OS Android souvisí. Na konci je popsána vlastní ukázková aplikace. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Dobrý dojem snižuje neuvádění mezer za řadovými číslovkami (např. v úvodu), případně častý výskyt prvního velkého písmena v názvu měsíce v datech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 66897