LANCZ, M. Vizuální kontrola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci na hodnocení kvality výrobků podle daných kriterií. Student věnoval práci potřebný čas a úsilí, zpočátku práci pravidelně konzultoval, v závěru semestru pracoval samostatně. Pro snímání si vytvořil pracoviště, vybral vady, které se mají kontrolovat. Pro průkaznost kvality algoritmů by bylo vhodné, kdyby databáze dobrých a vadných objektů byla rozsáhlejší. Vlastní algoritmy vytvořil v prostředí MATLAB. Při řešení práce prokázal bakalářské schopnosti. Navrhuji hodnocení dobře.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Honec, Peter

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro hodnocení kvality výrobků a jejich vlastností s realizací pracoviště pro kontrolu parametrů jehel. Zadání po stránce odborné a časové hodnotím jako středně náročné. V úvodu student provedl cílený rozbor metod, které budou pro řešení úkolu, vzhledem k jeho povaze, vhodné. V další části bylo vyzkoušeno několik metod pořízení obrazu s cílem dosažení optimálních podmínek snímání, odstranění stínů. Studentovi se dokonce, jak píše, podařilo dosáhnout nejoptimálnějšiho způsobu. K tomu nemám výhrady, pokud je slovo nejoptimálnější vzhledem k mluvnickému stupňování přídavných jmen i vzhledem k fakticky dosaženému výsledku chápáno jako komparativ a ne jako superlativ. V poslední části, kdy bylo ještě potřeba před započetím čistší práce programátora vstávat od klávesnice, student zhotovil pracoviště pro snímání jehel pomocí kamery, zadního osvětlení a matnice. To je pro tento typ úlohy způsob veskrze optimální. Škoda jen, že byl jako matnice zvolen papír s vláknitou strukturou, která může negativně ovlivnit tvar hran po prostém prahování. Vzhledem k velikosti objektu a reálné struktuře papíru to ale není velký prohřešek. V závěrečné části jsou detailně popsány jednotlivé chyby na jehlách a jejich detekce. V této části mám jen drobnou připomínku – ohnutí i sklon jehly je spíše úloha na proložení osy jehly polynomem N-tého řádu a ohnutí poté reprezentuje koeficient kvadratického členu a vyšších polynomů. V textu postrádám citlivostní analýzu při návrhu scény, zejména rozlišení kamery, snímané zorné pole, velikost jehly a těmito parametry ovlivněnou přesnost. Jako další výtku uvádím nedostatek nasnímaných vzorků a absenci statisticky shrnuté úspěšnosti resp. přesnosti měření jednotlivých parametrů. Práce je sestavena v logickém sledu, v souladu s platnými normami. Rozsah teoretické i praktické části odpovídá složitosti a náročnosti zadání. Zadání bylo splněno, práce a její výsledky svědčí o bakalářských schopnostech studenta.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 73453