MRHAČ, J. Městský dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Práce je po všech stránkách prezentována na vysoké, profesionální úrovni. Silnou stránkou je nejen promyšlená a propracovaná základní vize – idea konceptu, ale rovněž výsledný návrh. Oceňuji, že autor věnoval patřičnou pozornost také nezbytné analytické části projektu. Návrh zcela vědomě vychází z daností současného stavu a z podmínek zadání. Rozvíjí možnosti budoucího konceptu území, reaguje také na prvky provozního skeletu území. Závěrem konstatuji, že práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářský projekt. Výsledkem je zdařilý návrh řešení s osobitým architektonickým projevem, prokazující schopnost autora úspěšně postoupit do další fáze vlastní odborné přípravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 V průběhu práce prokazoval student vysokou míru odpovědnosti a uvědomění si vlastní pozice v procesu architektonické tvorby. Uplatnil se rovněž jeho vyvinutý smysl pro posuzování problematiky v širších souvislostech, schopnost účinně využít analytickou fázi pro vlastní tvůrčí práci. Přístup studenta proto hodnotím jako samostatný, uvědomělý, profesionální.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Plášil, Jiří

Předložená práce nabízí velmi zajímavý, logicky koncipovaný, funkční a architektonicky ambiciózní návrh centra volnočasových aktivit, který tvůrčím způsobem obrací komplikované podmínky stavební parcely na její pozitiva. Práce zcela odpovídá standardům pro závěrečnou kvalifikační práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Zpracovávané téma je svojí podstatou variace na zástavbu proluky, proto urbanistické řešení v maximální míře vychází ze vžitého a fungujícího – stabilizovaného systému, na který pouze navazuje. Svým návrhem autor prokazuje, že si tuto skutečnost uvědomil a při návrhu ji plně uplatnil.
Provozní řešení A Také v tomto případě je nabídnuta případnému uživateli logická a plně funkční provozně-dispoziční struktura, vycházející z kombinace specifických podmínek řešené parcely a potřeb a požadavků typologického charakteru. K úvaze o ekonomičnosti návrhu může směřovat poměrně velká plocha hal a chodeb, nicméně i tyto mohou sloužit jako prostory pro různé aktivity kroužků a pracovních skupin.
Technicko konstrukční řešení B Jeví se jako promyšlené a funkční, jasně a přehledně dokumentované v rámci grafických příloh. Nechybí také dokumentování některých technologických částí objektu, jako technický list navrhovaného výtahu.
Architektonické řešení A Autor se při svém návrhu vydal cestou tvůrčí komunikace – dialogu s okolním prostředím, rovněž zde tedy můžeme mluvit o kontextuální architektuře, která doplňuje chybějící článek stavební struktury území a nevnáší za každou cenu agresivní sebestředné ambice autora. To je velmi pozitivní a uvědomělý přístup. Svoji přirozenou autoritu v území si navržený objekt získává výtvarně komponovanou uliční fasádou s oživením barevnými akcenty.
Formální úroveň A Předložená práce vykazuje po této stránce velmi profesionální úroveň. Autor tak nabízí výpravný elaborát, logicky a přehledně strukturovaný, s náročnou grafickou výpravou.
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 142180