KONEČNÁ, P. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Ocenění je zpracováno velmi podrobně, pouze otázka relativně vysoké zadluženosti podniku by mohla být více objasněna. Otázky k obhajobě: 1. Jaká je struktura cizích zdrojů k datu ocenění a jaký má vliv na předpoklad neomezeného trvání podniku? 2. Na základě čeho jste volila délku první fáze ocenění?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Bankrotní modely, které byly použity v práci se příliš nehodí pro podnik služeb, přitom existují vhodnější možnosti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Český pojem generátory hodnoty má anglický ekvivalent "value drivers", ne "value generators" (viz klíčová slova)
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svobodová, Denisa

Předložená diplomová práce se zabývá náročným tématem stanovení hodnoty podniku. Dle mého názoru splňuje stanovené cíle, které jsou uvedeny v jejím úvodu. Teoretická část by mohla být o něco kratší, některé informace se zcela totožně vyskytují ve více kapitolách, což mi přijde zbytečné. Část praktická je zpracovaná velmi pěkně, věcně a srozumitelně. Oceňuji přehlednost vyvozených výsledků a smysluplný závěr práce. I přes gramatické chyby, které se v práci objevují a někdy zmatečné značení zkoumané společnosti, je práce zpracována na velmi vysoké úrovni. Napříč všem mým připomínkám diplomovou práci navrhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119951