KREMSEROVÁ, L. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Provedené ocenění je založeno na nedostatečně podložených předpokladech. Úroveň provedených analýz je nízká a zásadní faktory vývoje prostředí nejsou nijak reflektovány v ocenění, přestože jsou zmíněny v rámci závěru analýzy. Otázky k obhajobě: 1. Mohla byste objasnit na základě čeho předpokládáte zdvojnásobení ziskové marže od roku 2022 oproti roku 2021, zejména ve světle energeticky náročné výroby a růstu cen energií? 2. Můžete objasnit význam pojmu, který používáte od str. 76 a to "prognóza tržeb oborového průměru"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Věrohodnost ocenění lze posoudit na základě kvality zdůvodnění použitých předpokladů. V rámci předložené práce nejsou relevantní předpoklady dostatečně zdůvodněny či přímo odporují závěrům analytické části.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Provedená SLEPT analýza obsahuje obecné závěry aplikovatelné na jakýkoliv podnik. V rámci práce obecně nejsou analyzovány relevantní faktory ani nejsou dále zohledněny v prognóze - jedná se o vývoj ceny energií, který je zásadní pro podnik s energeticky náročnou výrobou.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Prognózované hodnoty nereflektují zmíněné hrozby - například pro období od roku 2022 je plánována dvojnásobná ziskovost oproti roku 2021 přesto, že se jedná o energeticky náročnou výrobu a růst cen energií je hodnocen jako hrozba.
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Odborná jazyková úroveň je v několika případech velmi slabá, jako příklad lze uvést pojem opakován od str. 76 a to: "prognóza tržeb oborového průměru", který neodpovídá významu daného ukazatele ani se nejedná o používaný odborný pojem.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Tři z pěti základních literárních pramenů nebyly použity v práci.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Žižlavský, Ondřej

Studentka se v závěrečné práci zaměřila na stanovení hodnoty anonymizovaného podniku pomocí metody diskontovaného cash flow (DCF) entity. V první části své závěrečné práce studentka prezentuje teoretická východiska. Ty jsou z mého pohledu značně rozsáhlá a založená převážně na internetových portálech místo odborných recenzovaných publikacích. Slabinou závěrečné práce je kvalita analytické části a schopnost studentky interpretovat výsledky jednotlivých analýz. Například u PEST analýzy (kapitola 3.1) se studentka omezila na vágní komentáře obecného charakteru a není jasné, jak výsledky této analýzy dále využila ve své závěrečné práci. Obdobně je to i v případě provedené finanční analýzy (kapitola 4). I zde studentka vágně komentuje zjištěné výsledky ve formě obecných konstatování vývoje jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Postrádám argumentaci příčin tohoto vývoje. Možnost srovnání výsledků s konkurenčními podniky a oborovým průměrem studentka v komentářích využívá minimálně. V navazujících částech studentka rutinním postupem dospěla ke stanovení hodnoty zvoleného podniku. I přes uvedenou kritiku doporučuji závěrečnou práci k obhajobě a studentku prosím o zodpovězení následujících otázek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 143140