KŘÍŽ, J. Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Wahla, Ivan

Práce je dobře zpracována ve všech jejích částech. Otázky a náměty k obhajobě: 1) Vysvětlete důvod osové kompozice budovy. 2) Popište provoz budovy ve dne a večer.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Student postupně rozvíjel a propracovával jedno projekční řešení. Tímto způsobem získal prostor pro detailní řešení jednotlivých partií návrhu. V tomto efektivním projekčním postupu by bylo možné získat časový prostor i pro návrh mobiliáře a interiérových detailů. Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Šupler, Libor

Autor předvedl jasný urbanistický a architektonický koncept. Rovněž prokázal schopnost řešit funkční a dispoziční vazby, byť s menšími problémy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor situuje novostavbu filharmonie do parku na Moravském náměstí, na místo bývalého Německého domu. Budovu se vstupním průčelím logicky umísťuje na osu ulice Rašínovy, která byla nově proražena (jako ulice Kostelní) právě k Německému domu. Ulice tak spojila Lažanské (dnes Moravské) náměstí s Velkým náměstím (dnes náměstí Svobody) a upevnila tak jeho pozici ve středu města.
Architektonické řešení B Architektonické ztvárnění budovy vychází ze zajímavého konceptu, celoprosklené fasády, která umožňuje vzájemné volné průhledy do parku a útrob filharmonie. Pohyb a život v parku a v budově filharmonie jsou tak navzájem propojeny. Škoda, že není koncept dotažen do konce a že není budova prosklená ze všech stran, vznikl by tak krystal uprostřed parku. Zadní plná stěna vypadá (i na vizualizacích) nepatřičně.
Provozní řešení C Provozní a dispoziční řešení je přizpůsobené konceptu celoprosklené fasády a to sebou přináší některé provozní obtíže - chodba obíhá celý obvod fasády, neprosvětlené místností ve středních traktech apod.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konstrukční řešení je vhodné a odpovídá dispozičnímu a funkčnímu uspořádání. Z projektu není zcela zřejmé, jak bude řešeno zastínění a odvětrání fasády, aby bylo zamezeno možnému přehřívání velké prosklené plochy.
Formální úroveň C Formální a grafická úroveň je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 84700