IVANIČ, M. Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Horňáková, Romana

Diplomová práce je zpracována ve velkém rozsahu. Zpracovatel si rozdělil Brno do několika částí a z nich dále vybral konkrétní městské části a sledoval nájmy jednotlivých typů bytů. Celkem zpracoval pět městských částí a na závěr práce provedl nejen porovnání nájmů v těchto lokalitách, ale i porovnání nájmů z pohledu jednotlivých faktorů, které výši nájmu ovlivňují. Z mého pohledu se jednalo o časově velmi náročnou práci, zaměřenou na získávání informací velkého rozsahu. Zpracovatel toto vše zvládl a zpracoval a vyhodnotil velmi zodpovědně. Na závěr je vše sestaveno do grafických schémat, a to do mapových podkladů a do grafů, čímž vzniká ucelený přehled o všech zjištění, které během zpracování pan Bc. Ivanič provedl. Navíc ještě rozdělil nájmy na roční období, a to léto a zimu, a zjistil rozdílnost nájmu v těchto obdobích a stanovil i předpokládané důvody těchto rozdílů. Diplomovou práci rozsahem i způsobem zpracování hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle i rozsah zadání byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Úroveň zpracování teoretické části je výborná.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Úroveň zpracování analytické části je výborná.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je výborná.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Praktické využití při stanovení výnosových hodnot nájemních bytových domů v dané lokalitě a daném období, podklad pro stanovení obvyklých cen. Ostatní poznatky jsou platné i v delším časovém období, využití pro stanovení obvyklých cen bytových nájemních domů.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 A Práce s literaturou je na výborné úrovni.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání a úprava diplomové práce jsou výborné.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Weigel, Lubomír

Student předložil velmi solidní diplomovou práci, v níž naplnil zadaný úkol a dosáhl uloženého cíle. Není pochyb o tom, že se mu podařilo vytvořit potřebnou databázi s podklady o výši nájemného v 5 lokalitách města Brna využitelnou znaleckou praxí pro oceňování obytných objektů výnosovými metodami. Předloženou diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, avšak s ohledem na drobnější nedostatky převážně formálního rázu ji hodnotím známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Student splnil zadaný úkol, kterým bylo vyhodnocení výše obvyklého nájemného v dané lokalitě, v tomto případě v 5 lokalitách města Brna, konkrétně v jeho městských částech Královo Pole, Líšeň, Žabovřesky, Brno-střed a Židenice, a to v předepsaném rozsahu.
Odborná jazyková úroveň B Práce je vypracována ve slovenské jazyce. K tomu mám pouze tu připomínku, že vlastní jména resp. názvy obcí, města, ulic, městských částí či katastrálních území by měly být uváděny v originále, v tomto případě česky, protože v mapách, podkladech a listinách v Brně bychom nenašli např. Ulicu 28. Októbra, ale Ulici 28. Října, nebo městkou část Žabrovresky, ale Žabovřesky či někdejší dědinu Manic, ale Manice ap.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Student k řešení cíle diplomové práce podle mého názoru zvolil naprosto správný a adekvátní přístup: vycházel z odpovědného a rozsahem odpovídajícího průzkumu realitního trhu v místě a čase a na jeho základě vyhodnotil rozhodující faktory ovlivňující výši nájemného a pak formuloval závěry.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Diplomová práce je vypracována odpovědně a systematicky: student v každé z lokalit zkoumal nejen 4 velikostní kategorie bytů (1+kk a 1+1, 2+kk a 2+1, 3+kk a 3+1, 4+kk a větší), ale i ve dvou ročních obdobích (zima a léto - u období "léto 2009/2010" zřejmě došlo k systematické formální chybě, neboť mně není jasné, které letní období je na přelomu roku 2009 a 2010), a pro každé vyhodnocoval co do nájemného vždy 10 srovnávacích objektů. Jako nedostatek se mně zde ovšem jeví to, že v diplomové práci není doložena ani příkladmo (aspoň u jedné z lokalit) podrobnější databáze z inzerce (fotografie a bližší informace k výši nájmu, k dispozici a velikosti bytu a domu, atd.), takže údaje uvedené v tabulkách č. 3 až 42 jsou více méně "předkládány k věření". Dále u každé z těchto tabulek také postrádám ještě další řádek s výpočtem průměrné ceny nájemného, která se pak "z čista jasna" objeví pod tabulkou pro srovnání a stanovení trendu vývoje nájmů (zcela namátkově např. na str. 36 dole pod tabulkou č. 4, kde se mj. uvádí, že je "...vidno pokles priemernej ceny nájmu z 7480 Kč na 6959 Kč ..."). Na druhé straně kladně hodnotím podrobné a nadstandardní údaje o historickém vývoji předmětných lokalit v Brně.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Zpracování diplomové práce je systematické, přehledné a utříděné, takže velmi dobře doplňuje znaleckou praxí vyhledávané (nedostatkové) podklady o výši nájemného využitelného při oceňování obytných objektů výnosovými metodami.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Diplomová práce je zpracována velmi úhledně a pečlivě, s vhodně barevně rozlišenými tabulkami a velmi lapidárními sloupcovými grafy. Určitou formální "slabinou" se ale jeví "mapové zpracování dat" (bod 4.2 na stranách 70 až 74 práce), které ač jistě velmi dobře myšlené, nedávají zcela jednoznačný obraz o výši nájemného v lokalitě (neurčité barevné plochy zastiňují mapový podklad).
Obtížnost a správnost řešení A Řešení podkládám za značně obtížné především proto, že student byl postaven před nelehký úkol abstrahovat údaje o nájemném z bytů ve velké metropoli s mnoha městskými částmi. Podle mého názoru se mu výběr plně zdařil a o správnosti jeho řešení není pochyb. Jen pro úplnost upozorňuji na některé ojedinělé překlepy z nepozornosti, např. na záměnu zákona na str. 21 (namísto uváděného zákona č. 151/1997 Sb. tam správně patří zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.), avšak bez vlivu na výsledek řešení.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 24739