MACHÁČEK, K. Konstrukční návrh přípravků pro změnu výrobního postupu tlakových zásobníků Common Rail [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Bc. Kamil Macháček si vybral téma své práce na základě motivace zpracovat diplomovou práci ve spojení s význačnou mezinárodní firmou a spojit vypracování práce se svou odbornou stáží ve firmě. Tyto skutečnosti výrazně přispěly k dosaženým výsledkům z kvalitě práce. Diplomant na práci pracoval systematicky na základě postupně obdržených podkladů, práci konzultoval v první fázi řešení především u průmyslového partnera, kterým je Bosch Diesel s.r.o. Jihlava, ve fázi provádění výpočtových analýz pak větší mírou také na zastřešujícím ústavu fakulty. Na práci je nutno ocenit její komplexnost. Diplomant v práci spojil řešení zadané části technologického postupu výroby railů s konstrukčními pracemi na upevňovacích přípravcích s využitím výpočtových analýz a tyto dvě stránky spojil se třetím pro praxi velice důležitým aspektem, kterým je ekonomická stránka navrhovaného řešení. I přes poměrně široký rozsah práce diplomant připravil i potřebnou výrobní dokumentaci. Hodnota práce pro realizaci v praxi u mezinárodní společnosti je tak velice vysoká. Tu podtrhuje i to, že je práce zpracována v anglickém jazyce. Práce je uspořádána přehledně a logicky, po formální stránce je práce zpracována poměrně pečlivě s drobnějšími nedostatky. Cíle práce byly diplomantem splněny nad původní rozsah daný zadáním (včetně zpracování v anglickém jazyce), práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tuna, Jaroslav

Diplomová práce pana Bc. Kamila Macháčka se zabývá návrhem přípravků pro změnu výrobního postupu tlakových zásobníků vstřikovacích systému paliva Common Rail ze svařovaného provedení na provedení kované. K řešení práce využil odbornou stáž ve firmě Bosch s.r.o. V úvodu diplomové práce je přehledně uveden historický vývoj dieslových systémů a funkce zásobníkového systému Common Rail. Práce je logicky a přehledně zpracována a rozsahem řešení splňuje cíle diplomové práce. V praxi obdobnou problematiku řeší celé pracovní týmy od konstruktérů po technology. Za velice přínosné pro praxi považuji, že tento návrh řešení bude zcela bezpochybně použit při započetí výroby kovaných tlakových zásobníků na strojích vyrábějící svařované provedení. Pro tvorbu modelů používá diplomant CAD program Pro/Enginner. Další program pro řešení MKP byl použit AnSyS Workbench, čímž diplomant prokázal velmi dobrou znalost inženýrských metod pro konstruování zařízení. Zvláště oceňuji to, že součásti příloh je kompletní technická dokumentace upínacích přípravků, což je nad rámec této diplomové práce. Po obsahové i formální stránce je na velmi dobré úrovni i navzdory vyskytujících se drobných překlepů a některým hůře čitelným tabulkám. Vzhledem k tomu, že diplomová práce byla zpracována v nadnárodní společnosti, kde oficiální řečí je angličtina, taktéž diplomová práce je vypracována v anglickém jazyce, což je jejím dalším kladem. Diplomová práce byla splněna v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajově.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49195