HŮLKOVÁ, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

V práci je prezentována provedená analýza stavu ve zvoleném oboru podnikání. Autorka provedla marketingový průzkum formou dotazníkového šetření. Cílem práce bylo vytvořit realizovatelný návrh podnikatelského plánu. Vzhledem ke schopnosti získávat potřebné informace a tyto následně zpracovávat se cíl práce podařilo naplnit. Autorka si je vědoma rizik spojených s návrhem, tyto identifikuje, kvantifikuje a navrhuje jejich ošetření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Petra,, Mynářová

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83083