ŠVEC, J. Výškoměr pro RC modely letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokopec, Jan

Cílem bakalářské práce byla konstrukce jednoduchého výškoměru pro RC modely letadel. Student v předložené práci prezentuje postup návrhu výškoměru, principy výpočtu relativní výšky modelu pomocí barometrické rovnice. Pro zajištění dostatečné přesnosti zpracování výstupního napětí tlakoměru student použil zapojení s diferenčním OZ. V praktické části práce student zbytečně vložil bloková schémata kontroleru, AD převodníku, USB řadiče a další nedůležité informace. Vlastní schémata zapojení a navržené desky plošných spojů jsou zbytečně zvětšeny, u desek plošných spojů navíc schází měřítko a kótování. V práci schází vývojový diagram firmware pro mikrokontroler, student realizoval pouze software pro komunikaci s PC. Realizace zařízení není kompletní z důvodů, které student částečně nemohl ovlivnit. Formální stránka nesplňuje požadavky. Student nezměnil ani data odevzdání, nedoplnil titulní stranu šablony, ve třetí kapitole jsou pouze obrázky bez jediné věty, čtvrtá kapitola jsou převzaté obrázky registrů a odrážky z katalogových listů. Seznam literatury nesplňuje normu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 26/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce F 5/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
F
Body
45

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená práce neodpovídá běžným standardům bakalářské práce na EST. Cílem měl být návrh a testování výškoměru založeného na diferenci atmosférického tlaku. Z textu neplyne, že navržené zařízení bylo ověřeno a detailně otestováno. Práce obsahuje 21 stran textu (Úvod až Seznam literatury); obsah poloviny stran je ovšem zvykem vkládat do příloh (obvodová zapojení bez popisu, zvětšené návrhy plošných spojů), nebo nemají pro práci přínos (okopírovaná bloková schémata, okopírovaná struktura a popis řídicích registrů). Práce rovněž obsahuje množství formálních nedostatků (viz pokyny a šablona závěrečné práce). Přísná měřítka tak snese jen úprava signálu ze senzoru, přestože jeho výběr je sporný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce F 3/10
Navrhovaná známka
F
Body
43

Otázky

eVSKP id 39269