DLOUHÝ, F. Nápravy elektrického terénního vozidla pro děti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Předložená diplomová práce pana Dlouhého se věnuje návrhu náprav pro dětské terénní vozítko. První část tvoří rozsáhlý, ale pouze velmi obecný popis konstrukce jednotlivých komponent náprav. Definice jsou navíc často velmi povrchní a bez vlastního zhodnocení. Přínosnější by mohlo být srovnání variant jednotlivých komponent užívaných u srovnatelných vozidel. Zbytek práce detailně popisuje, jakým způsobem student navrhl nápravy terénního vozítka. Postup zvolený pro konstrukční návrh jednotlivých částí je zpočátku správný, například kinematické parametry jsou zkoumány i pro větší množství variant. Ovšem objevuje se zde i několik nedostatků, ať už se jedná o rozdílnou volbu součinitele tření v kontaktu kola s vozovkou pro návrh brzd a odlišnou hodnotou pro dimenzování zavěšení. Nevhodně byl zvolen i příliš velký pracovní tlak brzdového okruhu, který by byl pro dětského řidiče pravděpodobně nedosažitelný se standardním pedálem. Taktéž postupy pro výpočet parametrů řízení či brzdného systému jsou nezvyklé, a jejich přínos spíše sporný. Na základě kontrolních pevnostních výpočtů byla konstrukce ramen zavěšení zhodnocena jako nevyhovující, avšak místo následné úpravy konstrukce a překontrolování nové varianty je pouze slovně vyjádřena potřeba takovéto kroky podniknout. Většina těchto nedostatků vznikla patrně špatným rozvržením času pro tvorbu této diplomové práce. Nicméně student splnil všechny cíle stanovené v zadání práce, byť s popsanými chybami, naopak formální úprava a grafické zpracování jsou na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Dlouhého zpracovává zajímavé téma náprav elektrického terénního vozidla pro děti. Z toho rešeršní část obsahuje 21 stran, vlastní řešení potom 35 stran.Rešeršní část je relativně obsáhlá a rozebírá i oblasti, které se v práci principiálně objevují, ale konkrétní řešení není pro navrhované vozidlo vhodné (např. vozidlo jistě obsahuje řízení, ale je zbytečné diskutovat řízení šnekové apod.). Stejně tak řešit předpisy FIA pro kategorii pro závody Crosskart je zcela zbytečné, když je následně stavěno vozidlo jen okrajově podobné. Toto se týká i dalších částí. Rešeršní část práce je tak celkem zbytečně až uměle natahována, navíc s některými pravděpodobně přejatými chybami a nepřesnostmi (např. na Obr. 5 je zavěšení multilink, nikoliv kyvadlová úhlová náprava).Vlastní řešení, tedy návrh náprav dětského terénního vozidla je proveden v podstatě správně. Výhrady by mohly být k některým předpokladům návrhu (např. „Ideální je, když střed klonění karoserie leží v podobné výškové hladině nad vozovkou, jako těžiště vozidla.“ Obecně v žádné seriózní literatuře toto uvedeno není.). U kinematických charakteristik mám pochybnost, že jsou průběhy zcela správné, jelikož závlek i poloměr rejdu ukazují v oblasti maximálního stlačení jistý zlom, který bývá často dán dosednutím na doraz nebo značně nelineární pružinou. Některé aspekty konstrukce náprav působí značně netradičně. Výrazně zvednuté uložení horního ramene na těhlici bývá používáno u osobních vozidel pro dosažení polohy rejdové osy blíže středu kola, ale v tomto provedení nemá smysl a znamená jen problémy hmotnostní a tuhostní. Stejně i řešení zadní nápravy a uložení tlumičů by mohlo být řešeno vhodněji.Jednotlivé body zadání byly v práci naplněny. Celý návrh vozidla je zpracován standardními postupy. Samotné provedení však nebylo řešeno konstrukčně zcela vhodně. Po grafické i stylistické stránce je práce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 148910