KOPUNEC, K. Využití technické analýzy k určení cen energetických komodit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student Kristián Kopunec zpracoval svoji bakalářskou práci s názvem: Využití technické analýzy k určení cen energetických komodit. Práce je svým zaměřením na pomezí energetiky a ekonomiky. Pojednává o metodě hodnocení energetických komodit (v tomto případě elektrická energie) obchodovaných na burze. Jedná se vlastně o obchodní metodu, která se snaží přenést minulý vývoj do budoucna. Dá se říci, že se jedná de facto o spekulativní obchody. Teoretická část je zpracována tak, že čtenář má rychlý přehled o metodách technické analýzy. Je škoda, že autor tuto část nepojal více do hloubky. Praktická část se zabýva sledováním kurzu elektrické energie a její možnosti obchodování dle vybraného technického indikátoru. Opět se student mohl zaměřit na více komodit než pouze na elektřinu. Kladně hodnotím to, že se student setkal poprvé s pojmem „Technická analýza“ až při zpracování bakalářské práce a musel se tedy naučit veškeré pojmy i principy hodnocení cenných papírů. Osy grafů nejsou dobře popsány. Přesto grafická kvalita práce je na dobré úrovni. Zadání práce bylo splněno, student konzultoval problematiku s vedoucím. Čtenář je ale zmaten tím, co se vlastně obchodovalo, jestli futures PXE nebo spot OTE. Zmíněny jsou oba. Byl bych rád, aby toto autor specifikoval v rámci obhajoby práce. Dále bych se zeptal, zda uvažoval použít i jiný indikátor kromě W %R? Práci hodnotím stupněm B a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pěcha, Jiří

Předložená práce popisuje teoretickou a praktickou ukázku postupů jak lze obchodovat s komoditami na českém trhu s energií Power Exchange Central Europe (PXE). Téma lze rozdělit do dvou částí. V první části jsou popsány vlastnosti trhu se zaměřením na technickou analýzu, kde student popisuje indikátory a patterny využívané při obchodování. Ve druhé části si student vybral jeden indikátor, následně podrobil analýze na PXE a OTE cenu zvolené komodity a prováděl měsíc virtuální obchody, v závěru práce hodnotí celkový zisk a ztrátu. Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují a mají logické uspořádání. Přivítal bych přesnější rozepsání postupů u zvolené emise, která je obchodována na PXE. Dále mi chybí přesnější popis využití zvoleného indikátoru, který je aplikovaný na cenu. Práce nepřináší nové poznatky, ale zabývá se málo probíraným tématem, které do jisté míry spadá do oboru energetiky. Předložená literatura je na dobré úrovní vzhledem k rozsahu práce, jen negativně hodnotím citování zdroje jako je Wikipedie. V předložené práci se občas objevují překlepy typu např. v odstavci 2.3.1…Zatiaľ čo predajcovia tlačia kurz dole, predajcovia sa ho snažia udržať čo najvyššie… Seznam použité literatury nedodržuje předepsanou normu (ČSN ISO 690:2011). Tyto a další nedostatky mají za následek snížení kvality práce. Bakalářskou práci lze využít jako informativní nástroj, pro bližší pochopení technické analýzy. Doporučuji k obhajobě a hodnotím 75 body (C)

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 102525