HLADIŠOVÁ, B. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Koncepčně kvalitní řešení s vnitřním dvorem s pavlačí, chvályhodná snaha o rozčlenění hmoty uličních fasád, funkční vnitřní dispozice. Bohužel čas strávený při řešení zázemí menzy pak Barboře (a dalším studentům) ve finále chyběl, což se projevilo na kvalitě zpracování uličních fasád a zákresů, které, přes svůj potenciál, nejsou příliš přesvědčivé. Mezi pozitiva patří celková civilnost, jednoduchost a tím reálnost výsledného řešení. Otázky a náměty k obhajobě: - zdůvodnění použití CETRIS desek pod marmoleem - zdůvodnění materiálového řešení fasády - popis fungování pavlače (v legendě 3 - 6. NP označeno č.15)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka pracovala průběžně, reagovala na připomínky vedoucího práce, k řešení problémů přistupovala aktivně.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Vysloužil, Ondřej

Návrh je promyšlený, zajímavě pracuje s vazbou na veřejný prostor a s prostorami pro sdružování studentů. Kvalitní architektonické řešení však nespočívá pouze ve vypracování funkčních dispozic. Zde bohužel došlo k zanedbání proporcí a architektonického výrazu stavby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení E Autorka doplňuje městský blok do uzavřeného tvaru a tvoří výrazné plné nároží. Parter využívá celou plochu pozemku. V patře je navržen vnitřní dvůr – poloátrium otevřené do vnitrobloku, jež je ze strany k oběma ulicím ohraničeno objemem kolejí ve tvaru U. Směrem do ulice Vídeňské je v přízemí vytvořen průchod, kudy veřejný prostor schodištěm proniká až do zvýšeného studentského poloátria. Vjezd do objektu chytře využívá zalomení parcely, průjezd k hotelu je umožněn. Navržená regulace navazujících objektů v ideově řešené části bloku udává jejich výškové odstupňování až k ulici Kamenné.
Architektonické řešení E Umístění menzy do mnohoúhelníkového tvaru na nároží a v souvislosti s prodloužením ulice do atria zde funguje velmi dobře. Atrium obklopené širokými pobytovými pavlačemi přímo vybízí ke sdružování a trávení času v exteriéru. Co je tedy v těchto souvislostech nepříjemným překvapením, je zpracování fasád. Ty jakoby vůbec nesouvisely s charakterem budovy, zejména se studentskou atmosférou vnitřního atria. Velkou hmotu objektu se autorka snaží rozčlenit pomocí ustupujících částí fasády, avšak s navrženým rastrem otvorů, dalšími detaily a zvýšenou částí k nábřeží je výsledek zcela mimo místní měřítko a estetikou snad z jiné doby.
Provozní řešení B Objekt je řešen čistě a racionálně, což je u tohoto typu budovy na místě. Doporučoval bych jen prověřit změnu autovýtahu za rampu a následně v garážích využít systému poloramp, případně parkování přímo na rampě. Parter budovy je dobře řešený, oceňuji, že je pouze v jedné úrovni. Sympatická je snaha využití funkcí i veřejností (prádelna). Lehce sporné je umístění recepce, proč ne v místě při vstupu do menzy ? Bydlení je řešeno elegantně, pobytová terasa již byla vyzdvižena, studentský klub je ve vazbě na atrium ideální. S otazníkem je umístění ateliérů a studovny zrovna v daném místě na střeše, kde nepříznivě zvyšují zmiňované nároží.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení je přesvědčivé a je dobře prezentované.
Formální úroveň B Čistě graficky znázorněné. Perspektivy do dvora dobře prezentují záměr, naopak do ulice jejich stylizace celkové vyznění ještě zhoršuje.
Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 39683