STUPKA, R. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Student přistupoval k práci zodpovědně a průběžně konzultoval dílčí výsledky s vedoucím práce. V práci postupně využil Porterův model, SWOT analýzu a finanční analýzu, která dle mého názoru mohla být zařazena před SWOT. Navíc ve finanční analýze při interpretaci výsledků je spíše jen popisován vývoj hodnot zvolených ukazatelů na úkor vysvětlení příčin. Práce svou kvalitou a hloubkou analýzy dosahuje průměrné úrovně, vykazuje dílčí nedostatky, mezi které můžeme zařadit i občasný výskyt chyb v textu (překlepy, čárky v souvětích, mezery u znaku %), absence alespoň přibližné kalkulace nákladů pro návrhy, které mají zlepšit situaci podniku (propagace, www stránky). Další připomínky a otázky: Do příležitostí (SWOT - str. 46) byla zahrnuta stabilita národního hospodářství. Je situace stejná i se zohledněním pandemie Covid-19? V rámci řešení příliš vysoké doby obratu pohledávek je navrženo využít skonta. Pomohlo by možné použít i jiných přístupů, např. faktoringu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Škrabiš, Václav

V diplomové práci autor velmi podrobně rozebral použitelné postupy zhodnocení finanční situace podniku a aplikoval je při zhodnocení situace zdravotnického zařízení. Jeho závěry a návrhy řešení na větší zapojení samoplátců jako odběratelů služeb jsou velmi dobrým návodem jak dále zvyšovat finanční situaci zdravotnického zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125622