PROCHÁZKA, M. Zařízení pro detekci bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokopec, Jan

Předložená bakalářská práce obsahuje popis konstrukce zařízení pro pasivní detekci WLAN sítí. V úvodu práce student popsal základní principy bezdrátových sítí a jejich vlastnosti. Vlastní konstrukce zařízení je podrobně popsána v dalších kapitolách. Pro detekci sítí je využit bezdrátový modul, který je připojen pomocí UART rozhraní. Detekované sítě (informace o SSID a kvalitě signálu) jsou zobrazovány na displeji a ukládány do paměti. Zařízení se ovládá pomocí jednoduché klávesnice. Komunikace s PC je řešena pomocí Xport modulu, tato volba poskytuje možnost pro vzdálený monitoring rádiového provozu. Při řešení práce student musel řešit několik technických problémů, které se mu pomocí aktivního a samostatného přístupu podařilo vyřešit. Formální stránka práce je na dobré úrovni. Předložená bakalářská práce splňuje veškeré požadavky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Beneš, Jan

V bakalářské práci měl student navrhnout a dále realizovat zařízení pasivně detekující okolní bezdrátové sítě. Jedná se o zajímavý nápad, který student řešil svědomitě a zdá se, že se mu jej povedlo úspěšně vyřešit. Jako přijímač využil samostatný WiFi modul, implementoval rozhraní pro přenos dat přes ethernet a celé zařízení je ovládáno procesorem Atmel, pro který napsal řídící software. U zvoleného WiFi modulu ani u rozhraní pro ethernet nebylo uvedeno porovnání s dalšími podobnými dostupnými moduly a tedy chybí zdůvodnění tohoto konkrétního výběru. Práce obsahuje schéma zapojení a z textu vyplývá, že zařízení bylo fyzicky realizováno, nicméně chybí obrázky návrhu plošného spoje. Práce je logicky a přehledně dělena, k formální stránce bych měl jen několik drobných výhrad – především nevhodné použití slova ,,skrze“ na několika místech a dále použití slova ,,byt“ jakožto označení obytné jednotky ve snaze označit datovou jednotku ,,byte“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 39260