ŠIKL, F. Testování vysokoteplotní korozivzdornosti materiálu 16Mo3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor vypracoval práci zabývající se experimentem hodnotícím korozi oceli 16Mo3 v korozním prostředí pece, ve směsi tekutých solí. V rámci práce se aktivně podílel na experimentech. Pro zvolené teplotní rozsahy pak provedl experiment řešící návrh experimentu simulujícího dlouhodobé působení korozního prostředí na trubky tepelného výměníku pro spalovny odpadů. Výsledky experimentu zpracoval do grafické závislosti a porovnal s obdobným experimenty. Na práci a přístupu studenta hodnotím pozitivně především aktivní zapojení do experimentu. Autor splnil zadání a práci doporučuji k obhajobě. Mám k ní následující výhrady a dotazy: - v závěru práce není vhodné rozebírat cíle - drobné překlepy v textu - nekteré grafy by bylo vhodnější řešit jiným způsobem (například namísto sloupcových grafů). - jak si nakonec autor vysvětluje 3-4 násobně horší degradaci inconelu 625, než byla očekávána?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolomý, Štěpán

Autor se v diplomové práci věnuje návrhu experimentu pro testování vysokoteplotní koroze trubek z materiálu 16Mo3 používaných do korozního prostředí spalovacích kotlů. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální, protože efektivní spalování může přinést větší užitek. Tato práce svým obsahem navazuje probíhající projekt týkající se dané problematiky. Diplomová práce má logické uspořádání, kde v teoretické části jsou definovány pojmy, o které se následně autor opírá v experimentální části. Autor v práci cituje ze 61 zdrojů, kde zdroje jsou tvořeny odbornými zahraničními články, což svědčí o autorově zájmu studovat danou problematiku v cizím jazyce. V práci se vyskytuje pouze minimum gramatických a pravopisných chyb. Z dosažených výsledků je autor schopný vyvozovat adekvátní závěry, které jsou použitelné pro praxi. Tato práce může být použita, jako zdroj informací při dalším zkoumání vysokoteplotní koroze. Celkově práci hodnotím na vysoké úrovni a plně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139599