DOSTALOVÁ, P. Vliv úhlu dýzy na rozložení tlaku plynu v dýze podle Prandtlovy teorie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šabacká, Pavla

Jako vedoucí diplomové práce mohu hodnotit, že přístup paní Bc. Dostalové ke zpracování diplomové práce byl velmi příkladný a na výborné úrovni. Na zadání pracovala průběžně a časový plán plnila bez problémů se snahou o přesné a rychlé vypracování zadání. Spolupráci s paní Bc. Dostalovou považuji za bezproblémovou. Se zadanými podklady dokázala pracovat samostatně. I vzhledem k výše zmíněnému je úroveň odevzdané diplomové práce na velice kvalitní úrovni a z tohoto důvodu navrhuji práci k obhajobě se stupněm hodnocení výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Maxa, Jiří

Paní Bc. Petra Dostalová svoji diplomovou práci na téma: VLIV ÚHLU DÝZY NA ROZLOŽENÍ TLAKU PLYNU V DÝZE PODLE PRANDTLOVY TEORIE vypracovala v rozsahu 88 stran a rozdělila ji do 9ti hlavních kapitol. V první části práce autorka rozebírá problematiku elektronové mikroskopie s finálním zaměřením na environmentální elektronový mikroskop s diferenciální čerpanou komorou. V teoretické části se zabývá metodou, kterou pro řešení proudění ve vakuových komorách elektronového mikroskopu používá Dr. Danilátos, jako průkopník environmentální mikroskopie, srovnává je s metodou používanou na našem ústavu a uvádí výsledky, ze kterých dále vychází. V teoretické části rozebírá také fyziku kritického proudění, jejíž znalosti jsou k řešení problému nutné. V závěru této části popisuje experimentální komoru, na které provádí vlastní matematicko – fyzikální analýzy. Teoretické kapitoly jsou velmi dobře zpracovány. Následně studentka jednoznačně popisuje sledované cíle a metodiku jejich řešení. Vychází z publikace Dr. Daniláta na dané téma a provádí analýzu charakteru nadzvukového kritického proudění na různých verzích Lavalovy dýzy používané v experimentální komoře. Celou praktickou část považuji za velmi kvalitně zpracovanou a prováděné simulace za adekvátní. K práci nemám žádné větší připomínky, obsahuje minimum překlepů a po grafické stránce je velice pěkně upravena. Práce prokazuje vysokou kvalitu a velmi dobrý přístup studenta. Výsledky ukazují také vhodnost využití matematicko-fyzikálního modelování pro mapování řešeného problému v kombinaci s plánovanými experimenty. Zadání bylo splněno, dle výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 134405