KREJČÍ, D. Studie zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla zpracována na základě pravidelným konzultací a vykazuje zájem autorky o zlepšení stavu průběhu zakázek v průmyslové praxi. Zkušenosti a motivace vedly k dobré znalosti praktických podmínek praxe a tím i ke kvalitnímu způsobu zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Zkrácení první fáze průběhu zakázky byl jednoznačně splněn zaměřením na vznik a přípravu technické dokumentace pro produkční procesy.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup vychází z požadavků na inženýrskou práci. Byl předložen přehled možných teoretických přístupů k procesnímu řízení zakázky v prvé fázi. Na tomto základu byla zpracována zakázka dle technického obsahu zpracování zakázky a vytvořen závěr analytické části. Z těchto poznatků bylo sestaveno řešení procesního řízení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky řešení byly sestaveny i na základě vazeb k informačnímu systému podniku pro všechny dílčí činnosti ke zkrácení vazeb pro zadání do výrobního procesu a tím i zkrácení dodacích termínů zakázky.
Praktická využitelnost výsledků B Po realizaci doporučení pro první fázi zakázky dle požadovaných technologických činností bude zakázka a její nezbytné činnosti možno realizovat bez časových prodlev při vzniku technické dokumentace.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti i uspořádání plně respektuje směrnici pro psaní závěrečných prací na univerzitě. Odborná terminologie je v souladu teoretickými poznatky dané oblasti řešení.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování vykazuje dobrou práci s odbornými literárními zdroji a jejich použití při řízení procesů zakázek. Práce respektuje i pravidla citací.-
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kardošová, Viera

Diplomová práce je napsána na odborné úrovni zejména proto, že autorka je součástí zakázkového toku a tudíž zná detailně tento proces z praxe. V teoretické části jsou jasně a stručně vysvětleny použité základní pojmy v dostatečném rozsahu. Analytická část detailně popisuje současný stav průběhu zakázky podnikem, který je přehledně zhodnocen analýzou SWOT, za použití vhodné terminologie a velmi dobré odborné jazykové úrovně. Návrhová část obsahuje metodiku řízení procesu zakázky, která vede k optimalizaci dosavadního procesu. Zvolený postup řešení reálně odpovídá možnostem podniku k implementaci do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108445