DARIDA, S. Spínaný napájecí zdroj s vysokonapětovými Si/SiC MOSFET tranzistory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pazdera, Ivo

Student zpracoval bakalářskou práci zaměřenou na koncepci spínaného zdroje určeného pro napájení elektroniky s vysokonapěťovými tranzistory Si/SiC. Student rozpracoval možná řešení realizace měniče s využitím běžně dostupných řídicích obvodů. Student dále navrhl a realizoval univerzální budič, který lze při jednoduché modifikaci využít ke spínání různých druhů tranzistorů (SiC, MOSFET,IGBT). Významnou část práce věnoval algoritmizovanému návrhu vinutých součástek měniče, kde se podrobně seznámil s jejich návrhem. Student pracoval samostatně a k dané problematice přistupoval svědomitě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Procházka, Petr

Student Slavomír Darida se ve své bakalářské práci zabýval kompletním návrhem spínaného zdroje s transformátorem pro napájení elektronických obvodů. Stěžejní část práce lze spatřit v řešení této problematiky: - návrh jednočinného propustného měniče, - algoritmizace výpočtu impulsního transformátoru pro jednočinný propustný měnič, - návrh jednočinného blokujícího měniče, - algoritmizace výpočtu impulsního transformátoru pro jednočinný blokující měnič, - detailní návrh řešení měniče s využitím běžně dostupných řídicích obvodů, - algoritmizace výpočtu měřícího transformátoru proudu, - návrh a realizace univerzálního budiče. Z výše uvedeného výčtu hlavních činností je zřejmé, že student vykonal velké množství práce jak teoretického, tak i praktického charakteru. Až na pár drobných nedostatků, jako například popis obr. 9, kde autor uvádí, že se jedná o algoritmus pro návrh měniče, místo algoritmu pro návrh impulsního transformátoru, má práce dobrou grafickou i jazykovou úroveň. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 71088