BROTHÁNKOVÁ, E. Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Jaká je podle Vašeho názoru častější praxe - výplata měsíční odměny či nikoliv?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mužátková, Lenka

Autorka předložila práci, která po formální stránce splňuje požadavky diplomové práce. Práce se zdá být bez gramatických chyb a překlepů. Po stránce metodické je práce vyhovující, struktura práce je logická a přehledná. Práce sleduje cíle, které jí byly kladeny. Autorka splnila zadání vyčerpávajícím způsobem. Práci považuji za velmi zdařilou. Za důležité považuji, že je práce dostatečně odborná, ale zároveň srozumitelná pro laickou veřejnost

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 111299