NEKUDA, P. Barevná metalografie slévárenských slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňa, Václav

Student při hledání literárních zdrojů i jejich následném zpracování pracoval samostatně a velmi pečlivě. V praktické části, při zkoušení různých leptadel a různých časů leptání, strávil v laboratoři mnoho času při přípravě desítek metalografických vzorků a pořídil stovky fotografií struktur. Stejně tak při následném vyhodnocování získaných snímků pracoval pečlivě a samostatně. Jeho diplomová práce podává pěkný a ucelený přehled o teoretických a praktických možnostech i omezeních použití barevného leptání. Všechny zadané cíle práce tím byly splněny. Studentův aktivní přístup a samostatnost hodnotím velmi kladně. Jeho diplomovou práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Záděra, Antonín

Práce je zaměřena do oblasti využití barevného leptání k fázové analýze metalografických vzorků. V úvodu práce autor velmi detailně popisuje nejdůležitější leptadla pro barevné leptání i jejich základní složení a postup přípravy. V praktické části pak zhotovil a vyhodnotil celou řadu metalografických výbrusů zejména litiny s kuličkovým grafitem, které leptal celou řadou vybraných leptadel a hodnotil míru naleptání i jakost kontrastu struktury materiálu při použití jednotlivých leptadel. Výsledky porovnal s literárními údaji a navrhnul optimální podmínky pro jednotlivá leptadla, zejména doby leptání a omezení některých leptadel z důvodu silné reakce mezi metalografickými vzorky a leptadly. Nedostatkem praktické části je absence použití některých metod fázové analýzy, např. RTG difrakční analýzy, se kterými by autor práce výsledky svého metalografického hodnocení i porovnal. Práce má jasnou a velice srozumitelnou strukturu. Je napsána na velmi dobré odborné i jazykové úrovni. Teoretický rozbor je proveden ve vhodném rozsahu i potřebné hloubce. Autor práce vychází z dostatečného počtu kvalitních literárních zdrojů. V praktické práci naleptal a vyhodnotil velké množství metalografických vzorků. Závěry jednotlivých hodnocení jsou jasně a srozumitelně formulovány. Práce je velmi podnětná a je jí možné použít v průmyslové praxi pro seznámení s problematikou barevného leptání i nalezení vhodných postupů pro leptání většiny konstrukčně používaných slitin. Autor práce prokázal schopnost samostatně vypracovat odbornou práci na velmi dobré odborné i jazykové úrovni a schopnost analyzovat a interpretovat výsledky analýz a měření. Práci doporučuji k obhajobě. Připomínky: Na snímcích struktur v praktické části, např. obr. 34 až obr. 39 i dalších dále v práci, jsou u obrázků uváděna zvětšení 200x a 500x. Snímky však jsou zmenšeny s ohledem na velikost strany dokumentu a tedy neodpovídají původnímu zvětšení. Je lépe zvětšení neuvádět nebo vyznačit že původní zvětšení bylo např. 500x. Strana 11: Poté se ještě vzorek karbidem křemíku jemně brousí papíry s řádově menší zrnitostí P4000, kde jednotlivé částice mají velikost kolem 5 m. [2; 3; 5], správně má být patrně označení P400. V tab. 18-21 jsou zobrazeny naměřené hodnoty základních barevných fází v procentech z celkové plochy snímku. Myslím, že by bylo vhodné kromě rozdělení na barvy uvést i označení fází i do tabulky, a nejen do textu nad vlastními tabulkami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140372